თარიღი: 4/5/2019
ნომერი: 4770/2/201
მუხლი: დღგ-ს ჩათვლების გაუქმება,
კატეგორია: დღგ,
შემმოწმებელი: აუდიტის დეპარტამენტი
 

 №4770/2/2017 5.04.2019
გ ა დ ა წ ყ ვ ე ტ ი ლ ე ბ ა
მომჩივანი: ი.მ. გ. ყ.
შემმოწმებელი: აუდიტის დეპარტამენტი
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებულმა დავების განხილვის საბჭომ, დ. გაბლიშვილის (სხდომის თავმჯდომარე), მ. ადეიშვილის, მ. ბარათაშვილის, დ. გახარიას, შ. კომლაძის, დ. რუხაძის, გ. ფერაძის, გ. თინიკაშვილის შემადგენლობით, 5.04.2019 წელს განიხილა და მიიღო გადაწყვეტილება ი.მ. გ. ყ.-ის 12.10.2017 წელს რეგისტრირებულ საჩივარზე.

დავის საგანი:
ფიქტიური ოპერაციის გამო დღგ-ს ჩათვლის გაუქმება.

გასაჩივრებული გადაწყვეტილება:
1. აუდიტის დეპარტამენტის 2017 წლის 14 აგვისტოს №149-16 საგადასახადო მოთხოვნა;
2. შემოსავლების სამსახურის 29.09.2017 წლის №26323 ბრძანება.

დარიცხული თანხა: 257 728 ლარი
მათ შორის:
დღგ - 72 000 ლარი
საშემოსავლო გადასახადი - 3 342 ლარი
ქონების გადასახადი - 11 ლარი
ჯარიმა - 181 237 ლარი
საურავი - 1 137 ლარი

ფაქტების აღწერა
შემოსავლების სამსახურის აუდიტის დეპარტამენტის 2017 წლის 11 მაისის №12744 ბრძანების საფუძველზე განხორციელდა გადასახადის გადამხდელის საქმიანობის კამერალური საგადასახადო შემოწმება. შემოწმების შედეგებზე 2017 წლის 9 აგვისტოს შედგა საგადასახადო შემოწმების აქტი, რომლის თანახმად, 2017 წლის იანვრის საანგარიშო პერიოდზე შპს „მ.-ს“ მიერ ი.მ. „გ. ყ.-თვის“ გამოწერილ იქნა ანგარიშ-ფაქტურები №ეა-10 1271597 და №ეა-10 1238557. ჩასათვლელი თანხა ჯამში შეადგენს 72 000 ლარს. გადამხდელმა აღნიშნული თანხა ჩაითვალა 2017 წლის იანვრის და თებერვლის საანგარიშო პერიოდში. საგამოძიებო სამსახურის მიერ მოწოდებული ინფორმაციით (დადგენილება) აღნიშნული ფაქტურები არის ყალბი და ოპერაცია არის ფიქტიური. ვინაიდან საგამოძიებო სამსახურის მიერ დადგენილია ზემოაღნიშნული ფაქტურის სიყალბე და ოპერაცია წარმოადგენს ფიქტიურს, შემოწმების მიერ აღნიშნული ჩათვლები დაექვემდებარა გაუქმებას და გადამხდელის ჩათვლები შემცირდა 72 000 ლარით, რამაც გამოიწვია დღგ-ის თანხის 72 000 ლარის დარიცხვა, საწარმოს ასევე დაერიცხა ჯარიმა სსკ-ის 280-ე მუხლის შესაბამისად 200% და სსკ-ის 275-ე მუხლით გათვალისწინებული ჯარიმა (სიტუაციური სახელმძღვანელო 0244). შემოწმების აქტის საფუძველზე გამოიცა 2017 წლის 11 აგვისტოს №21354 ბრძანება და მომჩივანს წარედგინა 14 აგვისტოს №149-16 საგადასახადო მოთხოვნა, რომლითაც გადამხდელის საგადასახადო ვალდებულება დამატებით განისაზღვრა 257 728 ლარით. მათ შორის, ძირითადი - 75 353 ლარი, ჯარიმა - 181 237 ლარი და საურავი - 1 137 ლარი. აღნიშნული საგადასახადო მოთხოვნა გასაჩივრდა შემოსავლების სამსახურში, რომელმაც 29.09.2017 წლის №26323 ბრძანებით არ დააკმაყოფილა საჩივარი.

შემოსავლების სამსახურის არგუმენტაცია
შემოსავლების სამსახურის დავების განხილვის საბჭო მიუთითებს, გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის №996 ბრძანების 50-ე მუხლის თანახმად, ოპერაცია უსაქონლოდ ან/და გარიგება ფიქტიურად ჩაითვლება იმ შემთხვევაში, თუ დადგინდა, რომ ოპერაცია ან გარიგება არ განხორციელებულა იმ პირებს შორის, რომლებიც აღნიშნულია ოპერაციის ან გარიგების დამადასტურებელ დოკუმენტებში (საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურა, სასაქონლო ზედნადები ან სხვა).
სსკ-ის 280-ე მუხლის თანახმად, 1. უსაქონლო ოპერაციის ან ფიქტიური გარიგების შედეგად ან ყალბი დღგ-ის ჩათვლის დოკუმენტით ჩათვლის განხორციელება – იწვევს პირის დაჯარიმებას ჩათვლილი გადასახადის თანხის 200 პროცენტის ოდენობით. 2. შემთხვევებს და გარემოებებს, როდესაც ოპერაცია შეიძლება ჩაითვალოს უსაქონლოდ ან/და გარიგება – ფიქტიურად, განსაზღვრავს საქართველოს ფინანსთა მინისტრი.
სსკ-ის 275-ე მუხლის თანახმად: 1. პირის მიერ საგადასახადო დეკლარაციაში/გაანგარიშებაში გადასახადის თანხის შემცირება, თუ იგი გამოწვეულია საგადასახადო კონტროლის განმახორციელებელი ორგანოს მიერ პირის საგადასახადო ვალდებულების წარმოშობის მომენტის (პერიოდის) შეცვლით, − იწვევს პირის დაჯარიმებას შემცირებული გადასახადის თანხის 10 პროცენტის ოდენობით.
2. პირის მიერ საგადასახადო დეკლარაციაში/გაანგარიშებაში გადასახადის თანხის შემცირება, გარდა ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული შემთხვევისა, − იწვევს პირის დაჯარიმებას შემცირებული გადასახადის თანხის 50 პროცენტის ოდენობით.
შემოსავლების სამსახურის დავების განხილვის საბჭო აღნიშნავს, რომ საგამოძიებო ორგანოს მიერ შემოწმებისთვის წარდგენილი მასალების თანახმად ირკვევა, რომ ი/მ „გ. ყ.-ს“ გამოუწერეს 72 000 ლარის ღირებულების ყალბი საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურები №ეა-10 1271597 და №ეა-10 1238557. ამდენად, აღნიშნული ოპერაციები შეფასებული იქნა ფიქტიურად.
აღნიშნულიდან გამომდინარე, შემოსავლების სამსახურის დავების განხილვის საბჭო აღნიშნავს, რომ საქმეში წარმოდგენილი მასალებით დგინდება ზემოაღნიშნული ფაქტურების სიყალბე და ოპერაციის ფიქტიურობა, შესაბამისად, შემოწმებით განხორციელებული დარიცხვა შესაბამისობაშია საგადასახადო კანონმდებლობის მოთხოვნებთან. ამდენად, შემოსავლების სამსახურის დავების განხილვის საბჭოს მიაჩნია, რომ გადამხდელის საჩივარი დაუსაბუთებელია და იგი არ უნდა დაკმაყოფილდეს.

მომჩივნის არგუმენტაცია
ი.მ. გ. ყ.-მა შპს „მ.-გან“ შეიძინა ორი ერთეული კომპიუტერული პროგრამა ჯამში 472 000 ლარად დღგ-ის ჩათვლით.
შპს „მ.-ს“ ბუღალტერი, აუდიტორი და მისი ფაქტობრივი მდლობელი არის გ. ყ.. ფირმას ერიცხებოდა ბალანსზე ზემოაღნიშნული პროგრამები, რაც იყო გ. ყ.-ის საკუთრება. შპს „მ.-ს“ ფიქტიური მფლობელის და დირექტორის გარდაცვალების შემდეგ მოხდა ამ პროგრამების გადმოწერა რეალურ ფასებში და ი.მ. გ. ყ.-მა აუდიტორმა მიიღო დღგ-ს ჩათვლა 72 000 ლარი. აქედან გამომდინარე, აღნიშნული საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურები არ არის ყალბი და საგადასახადო მოთხოვნა უკანონოა ამ ნაწილში. მომჩივანი აღიარებს საშემოსავლო და ქონების გადასახადს და ითხოვს საგადასახადო მოთხოვნის ნაწილობრივ გაუქმებას.

დავების განხილვის საბჭო
მხარეთა არგუმენტაციისა და წარმოდგენილი დოკუმენტაციის განხილვის შემდეგ საბჭომ მიიჩნია, რომ საჩივარი არ უნდა დაკმაყოფილდეს შემდეგ გარემოებათა გამო:
საქართველოს ფინანსთა მინისტრის №996 ბრძანების 50-ე მუხლის შესაბამისად, ოპერაცია უსაქონლოდ ან/და გარიგება ფიქტიურად ჩაითვლება იმ შემთხვევაში, თუ დადგინდა, რომ ოპერაცია ან გარიგება არ განხორციელებულა იმ პირებს შორის, რომლებიც აღნიშნულია ოპერაციის ან გარიგების დამადასტურებელ დოკუმენტებში (საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურა, სასაქონლო ზედნადები ან სხვა).
საგადასახადო კოდექსის 280-ე მუხლის პირველი ნაწილის თანახმად, უსაქონლო ოპერაციის ან ფიქტიური გარიგების შედეგად ან ყალბი დღგ-ის ჩათვლის დოკუმენტით ჩათვლის განხორციელება – იწვევს პირის დაჯარიმებას ჩათვლილი გადასახადის თანხის 200 პროცენტის ოდენობით.
საგადასახადო კოდექსის 275-ე მუხლის მიხედვით:
1. პირის მიერ საგადასახადო დეკლარაციაში/გაანგარიშებაში გადასახადის თანხის შემცირება, თუ იგი გამოწვეულია საგადასახადო კონტროლის განმახორციელებელი ორგანოს მიერ პირის საგადასახადო ვალდებულების წარმოშობის მომენტის (პერიოდის) შეცვლით, − იწვევს პირის დაჯარიმებას შემცირებული გადასახადის თანხის 10 პროცენტის ოდენობით.
2. პირის მიერ საგადასახადო დეკლარაციაში/გაანგარიშებაში გადასახადის თანხის შემცირება, გარდა ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული შემთხვევისა, − იწვევს პირის დაჯარიმებას შემცირებული გადასახადის თანხის 50 პროცენტის ოდენობით.
ამავე კოდექსის 272-ე მუხლის პირველი ნაწილის თანახმად, საურავი არის საგადასახადო სანქცია, რომელიც პირს ეკისრება საგადასახადო კანონმდებლობით დადგენილ ვადაში გადასახადის გადასახდელი თანხის გადაუხდელობისათვის.
შემოსავლების სამსახურის აუდიტის დეპარტამენტის 9.11.2017 წლის №136089-21-14 სამსახურებრივი ბარათით წარმოდგენილი დასკვნის შესაბამისად დგინდება, რომ 2017 წლის იანვრის საანგარიშო პერიოდზე შპს „მ.-ს“ მიერ მომჩივნისთვის გამოწერილ იქნა ანგარიშ-ფაქტურები №ეა-10 1238557 და №ეა-10 1271597. ჩასათვლელი თანხა ჯამში შეადგენს 72 000 ლარს. გადასახადის გადამხდელმა აღნიშნული თანხა ჩაითვალა 2017 წლის იანვრის და თებერვლის საანგარიშო პერიოდში. საგამოძიებო სამსახურის მიერ მოწოდებული ინფორმაციით (დადგენილება), აღნიშნული ფაქტურები არის ყალბი. შემოწმების მიერ აღნიშნული ჩათვლები დაექვემდებარა გაუქმებას და გადამხდელის ჩათვლები შემცირდა 72 000 ლარით, რამაც გამოიწვია დღგ-ის თანხის 72 000 ლარის დარიცხვა. ასევე, მომჩივანს დაერიცხა ჯარიმა საგადასახადო კოდექსის 280-ე და 275-ე მუხლების შესაბამისად. ვინაიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის მიერ დადგენილია აღნიშნული ფაქტურების სიყალბე, გადამხდელისათვის დარიცხული გადასახადი და ჯარიმა სრულად შეესაბამება საგადასახადო კოდექსით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს.
ზემოაღნიშნული სამართლებრივი ნორმებისა და ფაქტობრივი გარემოებების საფუძველზე, მხარეთა არგუმენტაციის გათვალისწინებით, საბჭომ მიიჩნია, რომ შემოსავლების სამსახურის გადაწყვეტილება მართლზომიერია და არ არსებობს მისი გაუქმების და მომჩივნის მოთხოვნის დაკმაყოფილების საფუძველი.

საბჭომ იხელმძღვანელა საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 304-ე მუხლის პირველი ნაწილის „გ“ ქვეპუნქტით, 305-ე მუხლის მე-2 ნაწილით და გადაწყვიტა:

1. საჩივარი არ დაკმაყოფილდეს;
2. გადაწყვეტილება შეიძლება გასაჩივრდეს თბილისის საქალაქო სასამართლოში (თბილისი, დავით აღმაშენებლის ხეივანი, მე-12 კილომეტრი, №6) ამ გადაწყვეტილების მომჩივნისთვის ჩაბარებიდან 20 კალენდარული დღის ვადაში.
დათო გაბლიშვილი

სხდომის თავმჯდომარე