თარიღი: 5/3/2019
ნომერი: 7099/2/201
მუხლი: დღგ-ს დარიცხვის მართლზომიერება,
კატეგორია: დღგ,
შემმოწმებელი: აუდიტის დეპარტამენტი
 

 №7099/2/2018 3.05.2019
გ ა დ ა წ ყ ვ ე ტ ი ლ ე ბ ა
მომჩივანი: შპს „გ…“
შემმოწმებელი: აუდიტის დეპარტამენტი
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებულმა დავების განხილვის საბჭომ, ლ. ბარნაბიშვილის (სხდომის თავმჯდომარე), მ. ადეიშვილის, მ. ბარათაშვილის, დ. გაბლიშვილის, დ. გახარიას, გ. ეპიტაშვილის, გ. თინიკაშვილის, დ. რუხაძის შემადგენლობით, 3.05.2019 წელს განიხილა და მიიღო გადაწყვეტილება შპს „გ.-ის“ 8.11.2018 წელს რეგისტრირებულ საჩივარზე.

დავის საგანი:
დღგ-ის დარიცხვის მართლზომიერება.

გასაჩივრებული გადაწყვეტილება:
1. შემოსავლების სამსახურის 2018 წლის 19 ოქტომბრის №30072 ბრძანება;
2. აუდიტის დეპარტამენტის 2018 წლის 6 სექტემბრის №022-20 საგადასახადო მოთხოვნა.

დარიცხული თანხა: 12 305 ლარი
მათ შორის:
დღგ - 6 256 ლარი
ჯარიმა - 3 128 ლარი
საურავი - 2 921 ლარი

ფაქტების აღწერა
შემოსავლების სამსახურის აუდიტის დეპარტამენტის 2018 წლის 27 ივლისის №20012 ბრძანების საფუძველზე განხორციელდა საზოგადოების კამერალური, თემატური საგადასახადო შემოწმება. შემოწმების შედეგებზე 2018 წლის 30 აგვისტოს შედგა საგადასახადო შემოწმების აქტი, რის საფუძველზეც მომჩივანს წარედგინა 2018 წლის 6 სექტემბრის №022-20 საგადასახადო მოთხოვნა. გადასახადის გადამხდელს ბიუჯეტის სასარგებლოდ დამატებით დაერიცხა 12 305 ლარი. მათ შორის, დღგ - 6 256 ლარი, ჯარიმა - 3 128 ლარი და საურავი - 2 921 ლარი. აღნიშნული საგადასახადო მოთხოვნა 2018 წლის 26 სექტემბერს გასაჩივრდა შემოსავლების სამსახურში, რომელმაც 2018 წლის 19 ოქტომბრის №30072 ბრძანებით ნაწილობრივ დააკმაყოფილა საჩივარი. გადასახადის გადამხდელს მიეცა წინადადება სადავო საკითხთან დაკავშირებით აუდიტის დეპარტამენტს წარუდგინოს შესაბამისი დოკუმენტურად დადასტურებული მტკიცებულებები, ხოლო აუდიტის დეპარტამენტს დაევალა გადამხდელის მიერ წარდგენილი მტკიცებულებების გათვალისწინებით დამატებით შეისწავლოს სადავო საკითხი და შესწავლის შედეგების გათვალისწინებით, სათანადო საფუძვლის არსებობის შემთხვევაში, იმსჯელოს სსკ-ის 275-ე მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული 10%-იანი სანქციის გავრცელების საფუძვლებზე და აღნიშნულის გათვალისწინებით განახორციელოს დარიცხული თანხების კორექტირება (შემცირება).

შემოსავლების სამსახურის არგუმენტაცია
საგადასახადო შემოწმების აქტით დარიცხვა გამოწვეულია შემდეგი გარემოებები:
საზოგადოების სააღრიცხვო დოკუმენტაციის, კერძოდ, გადამხდელის მიერ გამოწერილი საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურების დამუშავების შედეგად დგინდება, რომ 2015 წლის ოქტომბრის და 2016 წლის დეკემბრის თვეებში ანგარიშ-ფაქტურებით დღგ-ით დასაბეგრი ბრუნვა შეადგენს 166 404 ლარს, ხოლო გადასახადის გადამხდელის მიერ შესაბამის თვეებში დეკლარირებულია 131 649 ლარი. 2017 წლის ივლისის თვეში გადამხდელს დაკორექტირებული აქვს ავანსის ფაქტურა №0003900, სადაც დღგ-ით დასბეგრი ბრუნვა კორექტირების შემდეგ განულებულია, შესაბამისად, აღნიშნულ თვეში დამატებით თანხები არ ერიცხება. შემოწმების შედეგად გამოვლენილი სხვაობა 34 754 ლარი დაექვემდებარა დღგ-ით დაბეგვრას სსკ-ს 161-ე მუხლის შესაბამისად.
შემოსავლების სამსახურის დავების განხილვის საბჭო მიუთითებს სსკ-ის 160-ე მუხლის „ა“ ქვეპუნქტზე, რომლის შესაბამისად დღგ-ით დაბეგვრის ობიექტია დასაბეგრი ოპერაცია.
შემოსავლების სასმახურის დავების განხილვის საბჭო მიუთითებს 161-ე მუხლის 1-ლი ნაწილზე რომლის თანახმად:
ა) დღგ-ით დასაბეგრი ოპერაციაა საქართველოს ტერიტორიაზე ეკონომიკური საქმიანობის ფარგლებში განხორციელებული საქონლის მიწოდება ან/და მომსახურების გაწევა.
ბ) დღგ-ით შეძენილი საქონლის/მომსახურების გამოყენება არაეკონომიკური საქმიანობისათვის (გარდა საჯარო სამართლის იურიდიული პირის მიერ სახელმწიფოსათვის ან/და ადგილობრივი თვითმმართველობისათვის საქონლის უსასყიდლოდ მიწოდების ან/და მომსახურების უსასყიდლოდ გაწევის შემთხვევისა), თუ ამ საქონელზე/მომსახურებაზე გადამხდელმა მიიღო დღგ-ის ჩათვლა.
ამავე მუხლის მე-2 ნაწილის თანახმად: დასაბეგრი ოპერაციის თანხა განისაზღვრება საქონლის/მომსახურების საბაზრო ფასით (გადასახადების, მოსაკრებლებისა და სხვა გადასახდელების ჩათვლით) დღგ-ისგარეშე:
ა) თუ დღგ-ის გადამხდელი დასაბეგრი ოპერაციის სანაცვლოდ იღებს ან უფლება აქვს, მიიღოს საქონელი/მომსახურება;
ბ) ამ კოდექსის მე-18 მუხლის მე-11 ნაწილით გათვალისწინებულ შემთხვევებში;
გ) საქონლის/მომსახურების თანამშრომლებისათვის მიწოდების შემთხვევაში;
დ) საქონლის/მომსახურების კომპენსაციის გარეშე მიწოდების შემთხვევაში.
სსკ-ის 169-ე მუხლის მე-2 ნაწილის თანახმად, დასაბეგრი ბრუნვა არის საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული დასაბეგრი ოპერაციების, საქონლის ექსპორტისა და საქონლის რეექსპორტის თანხის ჯამი.
სსკ-ის 170-ე მუხლის „ა“ ქვეპუნქტის მიხედვით, ბიუჯეტში შესატანი დღგ მოიცავს დასაბეგრი ბრუნვიდან ბიუჯეტში შესატან დღგ-ის თანხას, რომელიც განისაზღვრება, როგორც სხვაობა დასაბეგრ ბრუნვაზე დარიცხულ დღგ-ის თანხასა და ჩასათვლელ დღგ-ის თანხებს შორის.
სსკ-ის 171-ე მუხლის თანახმად: „დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრირებული პირი ვალდებულია შესაბამის საგადასახადო ორგანოში წარადგინოს დღგ-ის დეკლარაცია ყოველ საანგარიშო პერიოდზე არა უგვიანეს ამ პერიოდის მომდევნო თვის 15 რიცხვისა და ამავე ვადაში გადაიხადოს დღგ.“
სსკ-ის 174-ე მუხლის 1-ლი ნაწილის "ა" ქვეპუნქტის მიხედვით, დღგ-ის ჩასათვლელი თანხა არის თანხა, რომელიც გადახდილია ან გადასახდელია ჩათვლის დოკუმენტების მიხედვით საქონლის შეძენისას, მომსახურების მიღებისას, საქონლის იმპორტისას ან/და საქონლის დროებითი შემოტანისას, მათ შორის, დღგ-ის რეგისტრაციის ძალაში შესვლის მომენტისათვის არსებულ სასაქონლო- მატერიალური ფასეულობის ნაშთზე.
საბჭო მიუთითებს სსკ-ის 269-ე მუხლის პირველს ნაწილზე, რომლის თანახმად:
1. საგადასახადო სამართალდარღვევად ითვლება პირის მართლსაწინააღმდეგო ქმედება (მოქმედება ან უმოქმედობა), რომლისთვისაც ამ კოდექსით გათვალისწინებულია პასუხისმგებლობა. საგადასახადო სამართალდარღვევისათვის პირს პასუხისმგებლობა შეიძლება დაეკისროს მხოლოდ ამ კოდექსით დადგენილი საფუძვლითა და წესით.
ხოლო, ამავე კოდექსის 270-ე მუხლის თანახმად:
1. საგადასახადო სანქცია არის პასუხისმგებლობის ზომა ჩადენილი საგადასახადო სამართალდარღვევისათვის.
საბჭო მიუთითებს სსკ-ის 275-ე მუხლზე, რომლის თანახმად საგადასახადო დეკლარაციაში/გაანგარიშებაში გადასახადის თანხის შემცირება პირველი და მეორე ნაწილების თანახმად იწვევს ჯარიმის დაკისრებას კერძოდ:
1. პირის მიერ საგადასახადო დეკლარაციაში/გაანგარიშებაში გადასახადის თანხის შემცირება, თუ იგი გამოწვეულია საგადასახადო კონტროლის განმახორციელებელი ორგანოს მიერ პირის საგადასახადო ვალდებულების წარმოშობის მომენტის (პერიოდის) შეცვლით, − იწვევს პირის დაჯარიმებას შემცირებული გადასახადის თანხის 10 პროცენტის ოდენობით.
2. პირის მიერ საგადასახადო დეკლარაციაში/გაანგარიშებაში გადასახადის თანხის შემცირება, გარდა ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული შემთხვევისა, − იწვევს პირის დაჯარიმებას შემცირებული გადასახადის თანხის 50 პროცენტის ოდენობით.
საბჭო მიუთითებს საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 96–ე მუხლზე, რომლის თანახმად ადმინისტრაციული ორგანო ვალდებულია ადმინისტრაციული წარმოებისას გამოიკვლიოს საქმისათვის ყველა მნიშვნელოვანი გარემოება და გადაწყვეტილება მიიღოს ამ გარემოებათა შეფასებისა და ურთიერთშეჯერების საფუძველზე, რისთვისაც ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 97–ე მუხლის თანახმად მტკიცებულებათა გამოკვლევისათვის უფლებამოსილია გამოითხოვოს საქმესთან დაკავშირებული დოკუმენტები, შეაგროვოს ცნობები, მოუსმინოს დაინტერესებულ მხარეებს, დანიშნოს ექსპერტიზა, გამოიყენოს აუცილებელი დოკუმენტები და აქტები, მტკიცებულებათა შეგროვების, გამოკვლევის და შეფასების მიზნით მიმართოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა ზომებს.
სზაკ–ის 96–ე მუხლის მე–2 პუნქტის თანახმად, დაუშვებელია, ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ–სამართლებრივი აქტის გამოცემას საფუძვლად დაედოს ისეთი გარემოება ან ფაქტი, რომელიც კანონით დადგენილი წესით არ არის გამოკვლეული ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ.
ზემოაღნიშნულ ნორმებზე დაყრდნობით შემოსავლების სამსახურის დავების განხილვის საბჭომ მიიჩნია, რომ გადასახადის გადამხდელს უნდა მიეცეს წინადადება ამ ბრძანების ჩაბარებიდან 10 სამუშაო დღის ვადაში სადავო საკითხთან დაკავშირებით აუდიტის დეპარტამენტს წარუდგინოს შესაბამისი დოკუმენტურად დადასტურებული მტკიცებულებები, ხოლო აუდიტის დეპარტამენტს დაევალოს გადამხდელის მიერ წარდგენილი მტკიცებულებების გათვალისწინებით დამატებით შეისწავლოს სადავო საკითხი და შესწავლის შედეგების გათვალისწინებით, სათანადო საფუძვლის არსებობის შემთხვევაში იმსჯელოს სსკ-ის 275-ე მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული 10%-იანი სანქციის გავრცელების საფუძვლებზე და აღნიშნულის გათვალისწინებით განახორციელოს დარიცხული თანხების კორექტირება (შემცირება).

მომჩივნის არგუმენტაცია
შემმოწმებლებმა 2015 წლის ოქტომბრის თვის დღგ-ის დასაბეგრ ბრუნვაში განმეორებით გაითვალისწინა 2015 წლის სექტემბრის თვეში დღგ-ის გასაბეგრ ბრუნვაში კორექტირების ანგარიშ-ფაქტურით (№ეკ-1384901) ნაჩვენები რეალიზაციის თანხა 33 610 ლარი, ვინაიდან მომჩივნის მიერ ზემოთაღნიშნულ რეალიზაციის ოპერაციაზე თავდაპირველად გამოწერილ №ეა-27 0784758 ანგარიშ-ფაქტურაში ოპერაციის პერიოდი 2015 წლის ოქტომბრის თვე მითითებული იყო შეცდომით, მოახდინეს ოპერაციის პერიოდის კორექტირება 2015 წლის სექტემბრის თვით, რაზედაც გამოწერეს შესაბამისი კორექტირების ანგარიშ-ფაქტურა №ეკ-1384901, სადაც დაზუსტებული იქნა ოპერაციის პერიოდი 2015 წლის სექტემბრის თვე და ასახეს შესაბამისი თვის დღგ-ის დასაბეგრ ბრუნვაში, რადგანაც ხელშეკრულების მიხედვით შესრულებული სამუშაოს მიღება-ჩაბარება განხორციელდა 2015 წლის სექტემბრის თვეში და შესაბამისად, გათვალისწინებული უნდა ყოფილიყო როგორც 2015 წლის სექტემბრის თვის დასაბეგრ ოპერაციად, ხოლო შემმოწმებლებმა აღნიშნული ოპერაცია განმეორებით აუსახეს 2015 წლის ოქტომბრის თვის დღგ-ის დეკლარაციაში.
სსკ-ის 275-ე მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული 10%-იანი სანქციის გავრცელების საკითხზე აუდიტის დეპარტამენტის მსჯელობის არანაირი საფუძველი არ არსებობს, რადგან ხელშეკრულების მიხედვით შესრულებული სამუშაოს მიღება-ჩაბარება განხორციელდა 2015 წლის სექტემბრის თვეში და შესაბამისად, გათვალისწინებული უნდა ყოფილიყო როგორც 2015 წლის სექტემბრის თვის დასაბეგრ ოპერაციად, რაც დასტურდება პირველადი დოკუმენტებით, კერძოდ, ხელშეკრულებითა და მიღება-ჩაბარების აქტით, რომელიც დანართების სახით მტკიცებულების სახით წარმოადგინეს შემოსავლების სამსახურში წარდგენილ საჩივართან ერთად.
ამდენად, უდავო ფაქტია, რომ შემმოწმებლის მიერ განმეორებით მოხდა მისი ასახვა რეალიზაციაში, რამაც გამოიწვია დღგ-ში დამატებით დარიცხვა. ფაქტობრივად, დღეის მდგომარეობით, ზემოთაღნიშნული ოპერაცია დაბეგრილია ორჯერ, ერთხელ 2015 წლის სექტემბრის თვეში მომჩივნის მიერ სწორად და მეორედ 2015 წლის ოქტომბრის თვეში შემმოწმებლების მიერ განმეორებით არასწორად. შესაბამისად, შემოსავლების სამსახურის გადაწყვეტილება მართლებულია იმ ნაწილში, როდესაც აუდიტის დეპარტამენტს დაევალა საკითხის დამატებით შესწავლა, მაგრამ რა შუაშია სსკ-ის 275-ე მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული 10%-იანი სანქციის გავრცელების საკითხი, როდესაც სექტემბრის თვეში დასაბეგრი ოპერაცია სწორად არის დეკლარირებული. ამდენად, 10%-იანი სანქციის გავრცელების არანაირი სამართლებრივი საფუძველი არ არსებობს.
ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, მომჩივანი ითხოვს ნაწილობრივ გაუქმდეს შემოსავლების სამსახურის გადაწყვეტილება იმ ნაწილში, რა ნაწილშიც არ დაკმაყოფილდა საჩივრით დასმული მოთხოვნები. ვინაიდან აღნიშნული ბრძანება გამოცემული იქნა საქმისათვის მნიშვნელობის მქონე ფაქტებისა და გარემოებების გამოკვლევის და შეფასების გარეშე, შესაბამისად, სახეზეა მისი ნაწილობრივ გაუქმების სამართლებრივი საფუძვლები.

დავების განხილვის საბჭო
მხარეთა არგუმენტაციისა და წარმოდგენილი დოკუმენტაციის განხილვის შემდეგ საბჭომ მიიჩნია, რომ საჩივარი უნდა დაკმაყოფილდეს ნაწილობრივ შემდეგ გარემოებათა გამო:
საგადასახადო კოდექსის 160-ე მუხლის „ა“ ქვეპუნქტის თანახმად, დღგ-ით დაბეგვრის ობიექტია დასაბეგრი ოპერაცია.
ამავე კოდექსის 161-ე მუხლის პირველი ნაწილის შესაბამისად, დღგ-ით დასაბეგრი ოპერაციებია:
ა) საქართველოს ტერიტორიაზე ეკონომიკური საქმიანობის ფარგლებში საქონლის მიწოდება ან/და მომსახურების გაწევა.
ბ) დღგ-ით შეძენილი საქონლის/მომსახურების გამოყენება არაეკონომიკური საქმიანობისათვის (გარდა საჯარო სამართლის იურიდიული პირის მიერ სახელმწიფოსათვის ან/და ადგილობრივი თვითმმართველობისათვის საქონლის უსასყიდლოდ მიწოდების ან/და მომსახურების უსასყიდლოდ გაწევის შემთხვევისა), თუ ამ საქონელზე/მომსახურებაზე გადამხდელმა მიიღო დღგ-ის ჩათვლა.
ამავე მუხლის მე-2 ნაწილის მიხედვით, დასაბეგრი ოპერაციის თანხა განისაზღვრება საქონლის/ მომსახურების საბაზრო ფასით (გადასახადების, მოსაკრებლებისა და სხვა გადასახდელების ჩათვლით) დღგ-ის გარეშე:
ა) თუ დღგ-ის გადამხდელი დასაბეგრი ოპერაციის სანაცვლოდ იღებს ან უფლება აქვს, მიიღოს საქონელი/მომსახურება;
ბ) ამ კოდექსის მე-18 მუხლის მე-11 ნაწილით გათვალისწინებულ შემთხვევებში;
გ) საქონლის/მომსახურების თანამშრომლებისათვის მიწოდების შემთხვევაში;
დ) საქონლის/მომსახურების კომპენსაციის გარეშე მიწოდების შემთხვევაში.
საგადასახადო კოდექსის 169-ე მუხლის მე-2 ნაწილის შესაბამისად, დასაბეგრი ბრუნვა არის საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული დასაბეგრი ოპერაციების, საქონლის ექსპორტისა და საქონლის რეექსპორტის თანხის ჯამი.
ამავე კოდექსის 170-ე მუხლის „ა“ ქვეპუნქტის თანახმად, ბიუჯეტში შესატანი დღგ მოიცავს დასაბეგრი ბრუნვიდან ბიუჯეტში შესატან დღგ-ის თანხას, რომელიც განისაზღვრება, როგორც სხვაობა დასაბეგრ ბრუნვაზე დარიცხულ დღგ-ის თანხასა და ჩასათვლელ დღგ-ის თანხებს შორის.
საგადასახადო კოდექსის 171-ე მუხლის პირველი ნაწილის მიხედვით, დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრირებული პირი ვალდებულია შესაბამის საგადასახადო ორგანოში წარადგინოს დღგ-ის დეკლარაცია ყოველ საანგარიშო პერიოდზე არა უგვიანეს ამ პერიოდის მომდევნო თვის 15 რიცხვისა და ამავე ვადაში გადაიხადოს დღგ.
ამავე კოდექსის 174-ე მუხლის პირველი ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტის თანახმად, დღგ-ის ჩასათვლელი თანხა არის დღგ-ის თანხა, რომელიც გადახდილია ან გადასახდელია ჩათვლის დოკუმენტების მიხედვით, მათ შორის, დღგ-ის რეგისტრაციის ძალაში შესვლის მომენტისათვის არსებულ სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობის ნაშთზე.
საგადასახადო კოდექსის 275-ე მუხლის მიხედვით:
1. პირის მიერ საგადასახადო დეკლარაციაში/გაანგარიშებაში გადასახადის თანხის შემცირება, თუ იგი გამოწვეულია საგადასახადო კონტროლის განმახორციელებელი ორგანოს მიერ პირის საგადასახადო ვალდებულების წარმოშობის მომენტის (პერიოდის) შეცვლით, − იწვევს პირის დაჯარიმებას შემცირებული გადასახადის თანხის 10 პროცენტის ოდენობით.
2. პირის მიერ საგადასახადო დეკლარაციაში/გაანგარიშებაში გადასახადის თანხის შემცირება, გარდა ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული შემთხვევისა, − იწვევს პირის დაჯარიმებას შემცირებული გადასახადის თანხის 50 პროცენტის ოდენობით.
ამავე კოდექსის 269-ე მუხლის მე-7 ნაწილის შესაბამისად, საგადასახადო ორგანოს/დავის განმხილველ ორგანოს ან სასამართლოს უფლება აქვს, გაათავისუფლოს კეთილსინდისიერი გადასახადის გადამხდელი ამ კოდექსით გათვალისწინებული სანქციისაგან, თუ სამართალდარღვევა გამოწვეულია გადასახადის გადამხდელის შეცდომით/არცოდნით.
შემოწმების აქტის თანახმად, საზოგადოების სააღრიცხვო დოკუმენტაციის, კერძოდ, გადამხდელის მიერ გამოწერილი საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურების დამუშავების შედეგად დგინდება, რომ 2015 წლის ოქტომბრის და 2016 წლის დეკემბრის თვეებში ანგარიშ-ფაქტურებით დღგ-ით დასაბეგრი ბრუნვა შეადგენს 166 404 ლარს, ხოლო გადასახადის გადამხდელის მიერ შესაბამის თვეებში დეკლარირებულია 131 649 ლარი. 2017 წლის ივლისის თვეში გადამხდელს დაკორექტირებული აქვს ავანსის ფაქტურა №0003900, სადაც დღგ-ით დასბეგრი ბრუნვა კორექტირების შემდეგ განულებულია, შესაბამისად, აღნიშნულ თვეში დამატებით თანხები არ ერიცხება. შემოწმების შედეგად გამოვლენილი სხვაობა 34 754 ლარი დაექვემდებარა დღგ-ით დაბეგვრას სსკ-ს 161-ე მუხლის შესაბამისად.
შემოსავლების სამსახურის 2018 წლის 19 ოქტომბრის №30072 ბრძანებით გადასახადის გადამხდელს მიეცა წინადადება აუდიტის დეპარტამენტს წარუდგინოს დოკუმენტურად დადასტურებული მტკიცებულებები, ხოლო აუდიტის დეპარტამენტს დაევალა გადამხდელის მიერ წარდგენილი მტკიცებულებების გათვალისწინებით დამატებით შეისწავლოს სადავო საკითხი და შესწავლის შედეგების გათვალისწინებით, სათანადო საფუძვლის არსებობის შემთხვევაში, იმსჯელოს სსკ-ის 275-ე მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული 10%-იანი სანქციის გავრცელების საფუძვლებზე და აღნიშნულის გათვალისწინებით განახორციელოს დარიცხული თანხების კორექტირება (შემცირება).
შემოსავლების სამსახურის გადაწყვეტილების საფუძველზე, გადასახადის გადამხდელს დარიცხული ჯარიმა შეუმცირდა 2 420 ლარით.
მომჩივნის განმარტებით, 2015 წლის ოქტომბრის თვის დასაბეგრ ბრუნვაში განმეორებით არის ა/ფ-ით (ეკ-1384901) ნაჩვენები რეალიზაციის თანხა 33 610 ლარი. შესაბამისად, გამოდის რომ ერთი და იგივე თანხა დაბეგრილია ორჯერ სექტემბერში და ოქტომბერში.
შემოსავლების სამსახურის აუდიტის დეპარტამენტის 16.11.2018 წლის №129059-21-14 წერილით წარმოდგენილი ინფორმაციის შესაბამისად, შემოწმების ჩატარებისას ვერ მოხერხდა გადამხდელთან დაკავშირება. შესაბამისად, საჭირო დოკუმენტაციისა და ინფორმაციის არ ქონის გამო შემოწმებისთვის გაურკვეველი იყო თავდაპირველ ა/ფ №ეა-27 0784758-ში ოპერაციის პერიოდის ცვლილების საფუძველი, ამიტომ შემმოწმებლის მიერ დაბეგრილ იქნა აღნიშნული ანგარიშ-ფაქტურა სრულად. შემმოწმებლის მიერ შესწავლილ იქნა საჩივართან ერთად გადამხდელის მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტაცია, ხელშეკრულება და მიღება-ჩაბარების აქტი და გაირკვა, რომ გადასახადის გადამხდელის მოთხოვნა მართლზომიერია ზემოაღნიშნულ ანგარიშ-ფაქტურასთან მიმართებაში.
ზემოაღნიშნული სამართლებრივი ნორმებისა და ფაქტობრივი გარემოებების საფუძველზე, მხარეთა არგუმენტაციის გათვალისწინებით, საბჭომ მიიჩნია, რომ უნდა დაევალოს აუდიტის დეპარტამენტს მომჩივნის მიერ წარმოდგენილი მტკიცებულებების გათვალისწინებით მოახდინოს დარიცხული თანხების კორექტირება (შემცირება). ამასთან, მომჩივანი, როგორც კეთილსინდისიერი გადამხდელი, საგადასახადო კოდექსის 269-ე მუხლის მე-7 ნაწილის საფუძველზე, უნდა გათავისუფლდეს დეკემბრის თვის დეკლარაციაში თანხის შემცირებისთვის დაკისრებული ჯარიმისაგან.

საბჭომ იხელმძღვანელა საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 304-ე მუხლის პირველი ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტით, 305-ე მუხლის მე-2 ნაწილით და გადაწყვიტა:

1. საჩივარი დაკმაყოფილდეს ნაწილობრივ;
2. ნაწილობრივ გაუქმდეს შემოსავლების სამსახურის 2018 წლის 19 ოქტომბრის №30072 ბრძანება;
3. ნაწილობრივ გაუქმდეს აუდიტის დეპარტამენტის 2018 წლის 6 სექტემბრის №022-20 საგადასახადო მოთხოვნა;
4. დაევალოს აუდიტის დეპარტამენტს მომჩივნის მიერ წარმოდგენილი მტკიცებულებების გათვალისწინებით მოახდინოს დარიცხული თანხების კორექტირება (შემცირება);
5. გადასახადის გადამხდელი გათავისუფლდეს დეკემბრის თვის დეკლარაციაში თანხის შემცირებისთვის დაკისრებული ჯარიმისაგან;
6. დანარჩენ ნაწილში საჩივარი არ დაკმაყოფილდეს;
7. გადაწყვეტილება შეიძლება გასაჩივრდეს თბილისის საქალაქო სასამართლოში (თბილისი, დავით აღმაშენებლის ხეივანი, მე-12 კილომეტრი, №6) ამ გადაწყვეტილების მომჩივნისთვის ჩაბარებიდან 20 კალენდარული დღის ვადაში.
ლერი ბარნაბიშვილი

სხდომის თავმჯდომარე