თარიღი: 5/3/2019
ნომერი: 7428/2/201
მუხლი: დღგ-ს დარიცხვის მართლზომიერება,
კატეგორია: დღგ,
შემმოწმებელი: აუდიტის დეპარტამენტი
 

 №7428/2/2019 3.05.2019
გ ა დ ა წ ყ ვ ე ტ ი ლ ე ბ ა
მომჩივანი: შპს „ვ…“
შემმოწმებელი: აუდიტის დეპარტამენტი
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებულმა დავების განხილვის საბჭომ, ლ. ბარნაბიშვილის (სხდომის თავმჯდომარე), მ. ადეიშვილის, მ. ბარათაშვილის, დ. გაბლიშვილის, დ. გახარიას, გ. ეპიტაშვილის, გ. თინიკაშვილის, დ. რუხაძის შემადგენლობით, 3.05.2019 წელს განიხილა და მიიღო გადაწყვეტილება შპს „ვ.-ს“ 5.01.2019 წელს რეგისტრირებულ საჩივარზე.

დავის საგანი:
1. დღგ-ის დარიცხვის მართლზომიერება;
2. დარიცხული ჯარიმისგან გათავისუფლება საგადასახადო კოდექსის 269-ე მუხლის მე-7 ნაწილის საფუძველზე.

გასაჩივრებული გადაწყვეტილება:
1. შემოსავლების სამსახურის 2018 წლის 17 დეკემბრის №36177 ბრძანება;
2. აუდიტის დეპარტამენტის 2018 წლის 26 სექტემბრის №006-498 საგადასახადო მოთხოვნა.

დარიცხული თანხა: 9 140 ლარი
მათ შორის:
დღგ - 4 498 ლარი
ჯარიმა - 2 349 ლარი
საურავი - 2 293 ლარი

პროცედურული გარემოებები
აუდიტის დეპარტამენტის 2018 წლის 27 ივლისის №20007 ბრძანების საფუძველზე ჩატარდა საზოგადოების საქმიანობის კამერალური საგადასახადო შემოწმება. შემოწმების შედეგებზე 2018 წლის 17 სექტემბერს შედგა საგადასახადო შემოწმების აქტი, რის საფუძველზეც აუდიტის დეპარტამენტმა 2018 წლის 26 სექტემბერს გამოსცა №26778 ბრძანება და ამავე თარიღის №006-498 საგადასახადო მოთხოვნა. გადასახადის გადამხდელს დამატებით დაერიცხა 9 140 ლარი. მათ შორის, დღგ - 4 498 ლარი, ჯარიმა - 2 349 ლარი და საურავი - 2 293 ლარი. აღნიშნული საგადასახადო მოთხოვნა გასაჩივრდა შემოსავლების სამსახურში, რომელმაც 2018 წლის 17 დეკემბრის №36177 ბრძანებით ნაწილობრივ დააკმაყოფილა საჩივარი. გადასახადის გადამხდელს მიეცა წინადადება სადავო საკითხთან დაკავშირებით აუდიტის დეპარტამენტს წარუდგინოს დოკუმენტურად დადასტურებული მტკიცებულებები. თავის მხრივ, აუდიტის დეპარტამენტმა გადამხდელის მონაწილეობით შეისწავლოს/გააანალიზოს წარმოდგენილი მტკიცებულებები და შესწავლის შედეგების გათვალისწინებით, სათანადო საფუძვლების არსებობის შემთხვევაში, განახორციელოს შემოწმების აქტით დარიცხული თანხების კორექტირება (შემცირება).

სადავო საკითხები:
1. დღგ-ის დარიცხვის მართლზომიერება
ფაქტების აღწერა
შემოწმების აქტის თანახმად, შემოსავლების სამსახურის გადასახადების ადმინისტრირების საინფორმაციო სისტემის მონაცემებზე დაყრდნობით, საზოგადოების მიერ წარმოდგენილი დღგ-ის 2015 წლის მაისის ყოველთვიური დეკლარაციით დღგ-თი დასაბეგრი ბრუნვა შეადგენს 10 640 ლარს. ამასთან, საგადასახადო შემოწმების მსვლელობის პროცესში დადგინდა, რომ გადასახადის გადამხდელის მიერ შესამოწმებელ საანგარიშო პერიოდში (2015 წლის მაისი) გამოწერილი ანგარიშ-ფაქტურებით დღგ-ის დასაბეგრი ბრუნვა შეადგენს 35 626 ლარს, რაც სსკ-ის 161-ე მუხლის მიხედვით ექვემდებარება დამატებული ღირებულების გადასახადით დაბეგვრას. შემოწმების შედეგად გადასახადის გადამხდელს დაერიცხა დღგ-ის ძირითადი თანხა და დაჯარიმდა სსკ-ის 275-ე მუხლის შესაბამისად.

შემოსავლების სამსახურის არგუმენტაცია
შემოსავლების სამსახურის დავების განხილვის საბჭო მიუთითებს სსკ-ის 160-ე მუხლის „ა“ ქვეპუნქტზე, რომლის შესაბამისად დღგ-ით დაბეგვრის ობიექტია დასაბეგრი ოპერაცია.
სსკ-ის 161-ე მუხლის 1-ლი ნაწილის თანახმად:
ა) დღგ-ით დასაბეგრი ოპერაციაა საქართველოს ტერიტორიაზე ეკონომიკური საქმიანობის ფარგლებში განხორციელებული საქონლის მიწოდება ან/და მომსახურების გაწევა.
ბ) დღგ-ით შეძენილი საქონლის/მომსახურების გამოყენება არაეკონომიკური საქმიანობისათვის (გარდა საჯარო სამართლის იურიდიული პირის მიერ სახელმწიფოსათვის ან/და ადგილობრივი თვითმმართველობისათვის საქონლის უსასყიდლოდ მიწოდების ან/და მომსახურების უსასყიდლოდ გაწევის შემთხვევისა), თუ ამ საქონელზე/მომსახურებაზე გადამხდელმა მიიღო დღგ-ის ჩათვლა.
დასაბეგრი ოპერაციის განხორციელების საანგარიშო პერიოდში მოქმედი სსკ-ის 161-ე მუხლის პირველი ნაწილის თანახმად დღგ-ით დასაბეგრი ოპერაციებია:
ა) საქართველოს ტერიტორიაზე ეკონომიკური საქმიანობის ფარგლებში განხორციელებული საქონლის მიწოდება ან/და მომსახურების გაწევა, რომლის დროსაც:
ა.ა) დასაბეგრი ოპერაციის თანხა განისაზღვრება დღგ-ის გადამხდელის მიერ მიღებული ან მისაღები კომპენსაციის თანხის მიხედვით (გადასახადების, მოსაკრებლებისა და სხვა გადასახდელების ჩათვლით) დღგ-ის ან/და პირგასამტეხლოს გარეშე, გარდა ამ მუხლის მე-2 ნაწილით გათვალისწინებული შემთხვევისა;
ა.ბ) დასაბეგრი ოპერაციის განხორციელების დროდ ითვლება საქონლის მიწოდების ან მომსახურების გაწევის მომენტი, მაგრამ:
ა.ბ.ა) არაუგვიანეს მიმწოდებლის მიერ მიწოდებული საქონლისათვის ან გაწეული მომსახურებისათვის ანაზღაურების მოთხოვნის (ინვოისის) წარდგენის ან/და მიწოდებული საქონლისათვის ან გაწეული მომსახურებისათვის თანხის გადახდის ვალდებულების მომენტისა;
ა.ბ.ბ) არაუგვიანეს ყოველი საანგარიშო პერიოდის ბოლო დღისა, თუ საქონლის (გარანტირებული სიმძლავრის, ელექტრო- ან თბოენერგიის, გაზის ან წყლის) მიწოდება ხდება რეგულარულად ან უწყვეტად. ამასთანავე, თუ პირი მიწოდებას აღრიცხავს საანგარიშო პერიოდის სხვადასხვა დღეს არა კალენდარული თვის, არამედ გარკვეული პერიოდის (ციკლის) განმავლობაში მიწოდებული საქონლის ოდენობის მიხედვით, რომელიც შეიძლება მოიცავდეს როგორც საანგარიშო პერიოდს, ისე საანგარიშოს წინა პერიოდს, ასეთ შემთხვევაში საანგარიშო პერიოდში მიწოდებულად ჩაითვლება საანგარიშო პერიოდის სხვადასხვა დღის მიხედვით აღრიცხული (გარკვეული პერიოდის (ციკლის) განმავლობაში მიწოდებული საქონლის ოდენობის მიხედვით აღრიცხული) საქონლის ოდენობა, მიუხედავად საანგარიშო პერიოდში ფაქტობრივად მიწოდებულისა;
ა.ბ.გ) არაუგვიანეს ყოველი საანგარიშო პერიოდის ბოლო დღისა, თუ მომსახურების გაწევა ხდება რეგულარულად ან უწყვეტად;“
„სსკ-ის 169-ე მუხლის მე-2 ნაწილის თანახმად, დასაბეგრი ბრუნვა არის საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული დასაბეგრი ოპერაციების, საქონლის ექსპორტისა და საქონლის რეექსპორტის თანხის ჯამი.
სსკ-ის 170-ე მუხლის „ა“ ქვეპუნქტის მიხედვით, ბიუჯეტში შესატანი დღგ მოიცავს დასაბეგრი ბრუნვიდან ბიუჯეტში შესატან დღგ-ის თანხას, რომელიც განისაზღვრება, როგორც სხვაობა დასაბეგრ ბრუნვაზე დარიცხულ დღგ-ის თანხასა და ჩასათვლელ დღგ-ის თანხებს შორის.
სსკ-ის 171-ე მუხლის თანახმად: „დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრირებული პირი ვალდებულია შესაბამის საგადასახადო ორგანოში წარადგინოს დღგ-ის დეკლარაცია ყოველ საანგარიშო პერიოდზე არა უგვიანეს ამ პერიოდის მომდევნო თვის 15 რიცხვისა და ამავე ვადაში გადაიხადოს დღგ.“
სსკ-ის 173-ე მუხლის თანახმად, დღგ-ის ჩათვლა არის დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრირებული პირის უფლება, შეიმციროს გადასახდელი დღგ-ის თანხა მიღებული ჩათვლის დოკუმენტების საფუძველზე.
სსკ-ის 174-ე მუხლის პირველი ნაწილის თანახმად, დღგ-ის ჩასათვლელი თანხა არის ა) დღგ-ის თანხა, რომელიც გადახდილია ან გადასახდელია ჩათვლის დოკუმენტების მიხედვით საქონლის შეძენისას, მომსახურების მიღებისას, საქონლის იმპორტისას ან/და საქონლის დროებითი შემოტანისას, მათ შორის, დღგ-ის რეგისტრაციის ძალაში შესვლის მომენტისათვის არსებულ სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობის ნაშთზე;
სსკ-ის 275-ე მუხლის თანახმად:
1. პირის მიერ საგადასახადო დეკლარაციაში/გაანგარიშებაში გადასახადის თანხის შემცირება, თუ იგი გამოწვეულია საგადასახადო კონტროლის განმახორციელებელი ორგანოს მიერ პირის საგადასახადო ვალდებულების წარმოშობის მომენტის (პერიოდის) შეცვლით , იწვევს პირის დაჯარიმებას შემცირებული გადასახადის თანხის 10 პროცენტის ოდენობით.
2. პირის მიერ საგადასახადო დეკლარაციაში/გაანგარიშებაში გადასახადის თანხის შემცირება, გარდა ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული შემთხვევისა, იწვევს პირის დაჯარიმებას შემცირებული გადასახადის თანხის 50 პროცენტის ოდენობით.
სსკ-ის 291-ე მუხლის თანახმად, პირის მიერ ამ კოდექსით გათვალისწინებული ვალდებულების შეუსრულებლობა, რისთვისაც ამავე კოდექსით გათვალისწინებულია პასუხისმგებლობა, მაგრამ არ არის განსაზღვრული ჯარიმის ოდენობა, იწვევს დაჯარიმებას 100 ლარის ოდენობით.
წარმოდგენილ საჩივარში გადასახადის გადამხდელი განმარტავს, რომ საზოგადოებამ 2015 წლის მაისის საანგარიშო პერიოდში განახორციელა დასაბეგრი ოპერაცია. აღნიშნული ოპერაცის თანხა დაკორექტირდა, თუმცა, ნაცვლად კორექტირების ანგარიშ-ფაქტურის გამოწერისა, საზოგადოების მიერ გამოწერილ იქნა ახალი ანგარიშ-ფაქტურა და არ განხორციელებულა თავდაპირველად გამოწერილი ანგარიშ-ფაქტურის გაუქმება. გადასახადის გადამხდელი ითხოვს გათვალისწინებულ იქნას აღნიშნული გარემოება და დაკორექტირდეს საზოგადოების დასაბეგრი ბრუნვები.
შემოსავლების სამსახურის დავების განხილვის საბჭო მიუთითებს სსკ-ის 179-ე მუხლის მესამე ნაწილზე, რომლის თანახმად „კორექტირების საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურა არის საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მიერ დადგენილი ფორმის დოკუმენტი, რომლითაც დასტურდება დასაბეგრი ოპერაციის კორექტირება. კორექტირების საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის გამოწერისა და წარდგენის წესს განსაზღვრავს საქართველოს ფინანსთა მინისტრი.“
სსკ-ის 179-ე მუხლის პირველი ნაწილის თანახმად, „დასაბეგრი ოპერაციის თანხა კორექტირდება შემდეგი გარემოებების დადგომისას:
ა) გაუქმებულია დასაბეგრი ოპერაცია, მათ შორის, ხელახალი რეგისტრაციის დროს დღგ-ის გადამხდელად წინა რეგისტრაციის გაუქმებისას მიწოდებად განხილული საქონლის არსებულ ნაშთზე;
ბ) შეცვლილია დასაბეგრი ოპერაციის სახე;
გ) ფასების შემცირების ან სხვა მიზეზით შეცვლილია ოპერაციაზე ადრე შეთანხმებული კომპენსაციის თანხა, გარდა ვალუტის კურსის ცვლილებით გამოწვეული ცვლილებისა;
დ) საქონელი/მომსახურება სრულად ან ნაწილობრივ უბრუნდება დღგ-ის გადამხდელს.
ამავე მუხლის მეორე ნაწილის თანახმად: ამ მუხლის პირველ ნაწილში აღნიშნული ერთ-ერთი გარემოების დადგომისას დასაბეგრი ოპერაციის თანხა კორექტირდება, თუ გადამხდელის მიერ:
ა) საგადასახადო ორგანოში წარდგენილია ან/და დღგ-ის დეკლარაციაში ასახულია დღგ-ის ანგარიშ-ფაქტურა, რომელშიც დღგ-ის თანხა არასწორად არის აღნიშნული;
ბ) დღგ-ის დეკლარაციაში არასწორად არის აღნიშნული დღგ-ის თანხა;
გ) გამოწერილია დღგ-ის ანგარიშ-ფაქტურა, რომელშიც დღგ-ის თანხა არასწორად არის აღნიშნული.
ზემოაღნიშნულ ნორმებზე დაყრდნობით და საბჭოს სხდომაზე გამოთქმული მოსაზრებების გათვალისწინებით დავების განხილვის საბჭომ აღნიშნა, რომ განსახილველ შემთხვევაში საჩივარში წარმოდგენილი არგუმენტები სადავო საკითხთან დაკავშირებით საჭიროებს დამატებით შესწავლას. გადასახადის გადამხდელს უნდა მიეცეს წინადადება ამ ბრძანების ჩაბარებიდან 10 სამუშაო დღის ვადაში სადავო საკითხთან დაკავშირებით აუდიტის დეპარტამენტს წარუდგინოს დოკუმენტურად დადასტურებული მტკიცებულებები. თავის მხრივ აუდიტის, დეპარტამენტმა გადამხდელის მონაწილეობით
შეისწავლოს/გააანალიზოს წარმოდგენილი მტკიცებულებები და შესწავლის შედეგების გათვალისწინებით, სათანადო საფუძვლების არსებობის შემთხვევაში, განახორციელოს შემოწმების აქტით დარიცხული თანხების კორექტირება (შემცირება).

მომჩივნის არგუმენტაცია
გადასახადის გადამხდელი აღნიშნავს, რომ შემოსავლების სამსახურს საკითხის დამატებითი შესწავლის გარეშე უნდა უზრუნველეყო დარიცხული თანხმების შემცირება.
მომჩივანი მიუთითებს, რომ შპს „ვ.-მ“ 2015 წლის 11 მაისს შპს „კ.-ს“ მიაწოდა CNC როუტერი საერთო თანხით 29 484 ლარი. აქედან, დღგ-ით დასაბეგრი ოპერაციის თანხა შეადგენდა 24 986 ლარს, ხოლო დღგ-ის თანხა - 4 497 ლარს. მოცემულ ოპერაციაზე გამოწერილ იქნა სასაქონლო ზედნადები №ელ-0172609588, ხოლო 2015 წლის 4 ივნისს გამოწერილ იქნა საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურა ეა №04 4059578. აღნიშნული ოპერაციის გათვალისწინებით, კომპანიის მიერ 2015 წლის 15 ივნისს წარდგენილ მაისის თვის დღგ-ის პირველად დეკლარაციაში დღგ-ით დასაბეგრ ბრუნვად მითითებულია 24 986 ლარი, დარიცხულ დღგ-ის თანხად კი - 4 497 ლარი. 2015 წლის აგვისტოს თვეში გამოვლინდა რომ როუტერი მუშაობდა ხარვეზებით, რის გამოც მხარეები შეთანხმდნენ ნასყიდობის თანხის შემცირებაზე და ნასყიდობის საერთო ფასად განისაზღვრა 12 555 ლარი. აღნიშნული გარემოება სსკ-ის 179-ე მუხლის პირველი ნაწილის „გ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად წარმოადგენს დღგ-ის კორექტირების საფუძველს, თუმცა, კომპანიას არ გამოუწერია კორექტირების საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურა, რათა დაეკორექტირებინა 2015 წლის მაისის პერიოდზე გამოწერილი საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურა ეა №04 4059578 და შეცდომით განახორციელა რამოდენიმე აქტივობა. საგადასახადო შემოწმების მხრიდან აღნიშნული აქტივობების არასწორი ინტერპრეტაციის გამო კომპანიას დღგ-ში დამატებით დაერიცხა თანხები. კერძოდ, აღნიშნულ აქტივობებს წარმოადგენს შემდეგი: - ნაცვლად კორექტირების საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის გამოწერისა, კომპანიამ 2015 წლის 24 აგვისტოს გამოწერა საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურა ეა-04 5427792 იგივე ოპერაციაზე (CNC როუტერი შპს „კ.-ზე“ მიწოდება) საერთო თანხაზე 12 555 ლარი, სადაც დღგ-ით დასაბეგრი ოპერაციის თანხა შეადგენს 10 640 ლარს, ხოლო დღგ-ის თანხა - 1 915 ლარს. ამ ანგარიშ-ფაქტურაში ოპერაციის პერიოდად მითითებული არის 2015 წლის აგვისტოს თვე. - იმ მიზეზით, რომ 2015 წლის 24 აგვისტოს გამოწერილ ეა-045427792 საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურაში ოპერაციის განხორციელების პერიოდად მითითებული იყო აგვისტოს თვე, კომპანიამ 2015 წლის 15 სექტემბერს გამოწერა კორექტირების საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურა ეკ-1332297 და დააკორექტირა ეა-04 5427792 საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურა. კორექტირების ანგარიშ-ფაქტურით შეიცვალა მხოლოდ ოპერაციის პერიოდი, კერძოდ, 2015 წლის აგვისტოს ნაცვლად მიეთითა 2015 წლის მაისი. - კომპანიამ 2015 წლის 14 ოქტომბერს წარადგინა 2015 წლის მაისის თვის დაზუსტებული დღგ-ის დეკლარაცია, სადაც ასახული იქნა კორექტირების შედეგები, კერძოდ, დღგ-ით დასაბეგრ ბრუნვად მითითებულია 10 640 ლარი, ხოლო დღგ შეადგენს 1 915 ლარს. რადგან ფაქტობრივად 2015 წლის მაისის თვეზე გამოწერილია ორი საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურა, კერძოდ, 2015 წლის 4 ივნისს გამოწერილი ანგარიშ-ფაქტურა ეა №04 4059578 (დასაბეგრი თანხა - 24 986 ლარი, დღგ - 4 497 ლარი), ასევე, 2015 წლის 15 სექტემბერს გამოწერილი ეკ-1332297 კორექტირების საგადასახადო -ანგარიშფაქტურა (დასაბეგრი თანხა - 10 640 ლარი, დღგ - 1 915 ლარი), საგადასახადო შემოწმებით ჩაითვალა, რომ 2015 წლის მაისის თვის დღგ-ის ბრუნვა შეადგენს ამ ორ ანგარიშ-ფაქტურაში მითითებულ თანხების ჯამს, კერძოდ, 35 626 (24986 +10640) ლარს, ხოლო დღგ-ის თანხა - 6 412 (4497 + 1915) ლარს. იმის გამო, რომ 2015 წლის მაისის თვის დეკლარაციაში კომპანიას დღგ-ის თანხად მითითებული ქონდა მხოლოდ 1 915 ლარი, დარჩენილი 4 497 ლარი დამატებით დაერიცხა დღგ-ში, ასევე ამ თანხაზე დაერიცხა ჯარიმა და საურავი. კომპანიის მიმართ, 2015 წლის 15 სექტემბერს კორექტირების საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის არასწორად გამოწერის გამო, ასევე გამოყენებულ იქნა 100 ლარიანი ჯარიმა. აღსანიშნავია, რომ რეალურად 2015 წლის მაისის თვეში კომპანია შპს „ვ.-სა“ და შპს „კ.-ოს“ შორის განხორციელდა მხოლოდ ერთი ოპერაცია, კერძოდ, ამ უკანასკნელზე მიწოდებულ იქნა CNC როუტერი. აღნიშნული ფაქტის დადგენა მარტივად შეიძლება მეორე კომპანიისგან შესაბამისი ინფორმაციის გამოთხოვის შედეგად. ყოველივე ზემოხსნებულიდან გამომდინარე, საგადასახადო კანონმდებლობის მიხედვით, მართებულია, რომ 2015 წლის 15 ივნისის სავადოთი მოხდეს 2015 წლის მაისის თვეზე პირველად დადეკლარირებული დღგ-ით დასაბეგრი ოპერაციის თანხის (24986 ლარი) შესაბამისად გამოანგარიშებული დღგ-ის თანხის - 4 497 ლარის დარიცხვა, ხოლო რადგან კორექტირების გარემოება წარმოიშვა 2015 წლის აგვისტოს თვეში, უკვე 2015 წლის 15 სექტემბრის სავადოთი მოხდეს დღგ-ის თანხის შემცირება 2 583 ლარით (შესაბამისად, ნარჩენ დღგ-ის თანხად დაფიქსირდება კორექტირების შედეგად არსებული დღგ-ის თანხა 1 915 ლარი). წინააღმდეგ შემთხვევაში გამოვა, რომ ერთ ოპერაციაზე ორჯერ არის დღგ-ის თანხა დარიცხული, რაც დაუშვებელია.
ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, მომჩივანი ითხოვს გაუქმდეს დარიცხული თანხები და მოხდეს შესაბამისი კორექტირებები.

დავების განხილვის საბჭო
მხარეთა არგუმენტაციისა და წარმოდგენილი დოკუმენტაციის განხილვის შემდეგ საბჭომ მიიჩნია, რომ საჩივარი ამ ნაწილში უნდა დაკმაყოფილდეს ნაწილობრივ შემდეგ გარემოებათა გამო:
საგადასახადო კოდექსის 160-ე მუხლის „ა“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, დღგ-ით დაბეგვრის ობიექტია დასაბეგრი ოპერაცია.
ამავე კოდექსის 161-ე მუხლის პირველი ნაწილის თანახმად, დღგ-ით დასაბეგრი ოპერაციებია:
ა) საქართველოს ტერიტორიაზე ეკონომიკური საქმიანობის ფარგლებში საქონლის მიწოდება ან/და მომსახურების გაწევა, რომლის დროსაც:
ა.ა) დასაბეგრი ოპერაციის თანხა განისაზღვრება დღგ-ის გადამხდელის მიერ მიღებული ან მისაღები კომპენსაციის თანხის მიხედვით, ხოლო ამ ნაწილის „ა.ბ.დ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში – მიღებული კომპენსაციის თანხის მიხედვით (გადასახადების, მოსაკრებლებისა და სხვა გადასახდელების ჩათვლით) დღგ-ის ან/და პირგასამტეხლოს გარეშე, გარდა ამ მუხლის მე-2 ნაწილით გათვალისწინებული შემთხვევისა;
ა.ბ) დასაბეგრი ოპერაციის განხორციელების დროდ ითვლება საქონლის მიწოდების ან მომსახურების გაწევის მომენტი, მაგრამ:
ა.ბ.ა) არაუგვიანეს მიმწოდებლის მიერ მიწოდებული საქონლისათვის ან გაწეული მომსახურებისათვის ანაზღაურების მოთხოვნის (ინვოისის) წარდგენის მომენტისა, გარდა ამ ნაწილის „ა.ბ.ბ“–„ა.ბ.დ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.
საგადასახადო კოდექსის 179-ე მუხლის მიხედვით, დასაბეგრი ოპერაციის თანხა კორექტირდება შემდეგი გარემოებების დადგომისას:
ა) გაუქმებულია დასაბეგრი ოპერაცია, მათ შორის, ხელახალი რეგისტრაციის დროს დღგ-ის გადამხდელად წინა რეგისტრაციის გაუქმებისას მიწოდებად განხილული საქონლის არსებულ ნაშთზე;
ბ) შეცვლილია დასაბეგრი ოპერაციის სახე;
გ) ფასების შემცირების ან სხვა მიზეზით შეცვლილია ოპერაციაზე ადრე შეთანხმებული კომპენსაციის თანხა, გარდა ვალუტის კურსის ცვლილებით გამოწვეული ცვლილებისა;
დ) საქონელი/მომსახურება სრულად ან ნაწილობრივ უბრუნდება დღგ-ის გადამხდელს.
2. ამ მუხლის პირველ ნაწილში აღნიშნული ერთ-ერთი გარემოების დადგომისას დასაბეგრი ოპერაციის თანხა კორექტირდება, თუ გადამხდელის მიერ:
ა) საგადასახადო ორგანოში წარდგენილია ან/და დღგ-ის დეკლარაციაში ასახულია დღგ-ის ანგარიშ-ფაქტურა, რომელშიც დღგ-ის თანხა არასწორად არის აღნიშნული;
ბ) დღგ-ის დეკლარაციაში არასწორად არის აღნიშნული დღგ-ის თანხა;
გ) გამოწერილია დღგ-ის ანგარიშ-ფაქტურა, რომელშიც დღგ-ის თანხა არასწორად არის აღნიშნული.
3. კორექტირების საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურა არის საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მიერ დადგენილი ფორმის დოკუმენტი, რომლითაც დასტურდება დასაბეგრი ოპერაციის კორექტირება. კორექტირების საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის გამოწერისა და წარდგენის წესს განსაზღვრავს საქართველოს ფინანსთა მინისტრი.
4. დასაბეგრი ოპერაციის თანხის კორექტირების დროს, თუ კორექტირების გამომწვევი გარემოების დადგომის შედეგად დასაბეგრი ოპერაციის თანხა იცვლება, შესაბამისი კორექტირება უნდა განხორციელდეს კორექტირების გამომწვევი გარემოების დადგომის საანგარიშო პერიოდში.
შემოწმების აქტის თანახმად, შემოსავლების სამსახურის გადასახადების ადმინისტრირების საინფორმაციო სისტემის მონაცემებზე დაყრდნობით, საზოგადოების მიერ წარმოდგენილი დღგ-ის 2015 წლის მაისის ყოველთვიური დეკლარაციით დღგ-თი დასაბეგრი ბრუნვა შეადგენს 10 640 ლარს. ამასთან, საგადასახადო შემოწმების მსვლელობის პროცესში დადგინდა, რომ გადასახადის გადამხდელის მიერ შესამოწმებელ საანგარიშო პერიოდში (2015 წლის მაისი) გამოწერილი ანგარიშ-ფაქტურებით დღგ-ის დასაბეგრი ბრუნვა შეადგენს 35 626 ლარს, რაც სსკ-ის 161-ე მუხლის მიხედვით ექვემდებარება დამატებული ღირებულების გადასახადით დაბეგვრას. შემოწმების შედეგად გადასახადის გადამხდელს დაერიცხა დღგ-ის ძირითადი თანხა და დაჯარიმდა სსკ-ის 275-ე მუხლის შესაბამისად.
შემოსავლების სამსახურის გადაწყვეტილების შესაბამისად, გადასახადის გადამხდელს მიეცა წინადადება სადავო საკითხთან დაკავშირებით აუდიტის დეპარტამენტს წარუდგინოს დოკუმენტურად დადასტურებული მტკიცებულებები. თავის მხრივ, აუდიტის დეპარტამენტმა გადამხდელის მონაწილეობით შეისწავლოს/გააანალიზოს წარმოდგენილი მტკიცებულებები და შესწავლის შედეგების გათვალისწინებით, სათანადო საფუძვლების არსებობის შემთხვევაში, განახორციელოს შემოწმების აქტით დარიცხული თანხების კორექტირება (შემცირება).
მომჩივანი აღნიშნავს, რომ ერთ ოპერაციაზე ორჯერ არის დღგ-ის თანხა დარიცხული და ითხოვს შესაბამის კორექტირებას.
ზემოაღნიშნული სამართლებრივი ნორმებისა და ფაქტობრივი გარემოებების საფუძველზე, მხარეთა არგუმენტაციის გათვალისწინებით, საბჭომ მიიჩნია, რომ უნდა დაევალოს აუდიტის დეპარტამენტს, მომჩივნის არგუმენტაციის გათვალისწინებით, დამატებით შეისწავლოს სადავო საკითხი და სათანადო საფუძვლის არსებობის შემთხვევაში, მოახდინოს დარიცხული თანხების კორექტირება (შემცირება).

2. დარიცხული ჯარიმისგან გათავისუფლება საგადასახადო კოდექსის 269-ე მუხლის მე-7 ნაწილის საფუძველზე
ფაქტების აღწერა
აუდიტის დეპარტამენტის 2018 წლის 26 სექტემბრის №006-498 საგადასახადო მოთხოვნის შესაბამისად, გადასახადის გადამხდელს დაერიცხა 9 140 ლარი. მათ შორის, დღგ - 4 498 ლარი, ჯარიმა საგადასახადო კოდექსის 275-ე მუხლის საფუძველზე - 2 249 ლარი, ჯარიმა სსკ-ის 291-ე მუხლის საფუძველზე - 100 ლარი და საურავი - 2 293 ლარი.

შემოსავლების სამსახურის არგუმენტაცია
არგუმენტაცია არ არის წარმოდგენილი.

მომჩივნის არგუმენტაცია
მომჩივანი ითხოვს, როგორც კეთილსინდისიერი გადამხდელი, საგადასახადო კოდექსის 269-ე მუხლის მე-7 ნაწილის საფუძველზე, გათავისუფლდეს დარიცხული ჯარიმისგან.

დავების განხილვის საბჭო
მხარეთა არგუმენტაციისა და წარმოდგენილი დოკუმენტაციის განხილვის შემდეგ საბჭომ მიიჩნია, რომ საჩივარი ამ ნაწილში უნდა დაკმაყოფილდეს შემდეგ გარემოებათა გამო:
საგადასახადო კოდექსის 275-ე მუხლის (შემოწმების პერიოდში მოქმედი რედაქცია) შესაბამისად:
1. პირის მიერ საგადასახადო დეკლარაციაში/გაანგარიშებაში გადასახადის თანხის შემცირება, თუ იგი გამოწვეულია საგადასახადო კონტროლის განმახორციელებელი ორგანოს მიერ პირის საგადასახადო ვალდებულების წარმოშობის მომენტის (პერიოდის) შეცვლით, − იწვევს პირის დაჯარიმებას შემცირებული გადასახადის თანხის 10 პროცენტის ოდენობით.
2. პირის მიერ საგადასახადო დეკლარაციაში/გაანგარიშებაში გადასახადის თანხის შემცირება, გარდა ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული შემთხვევისა, − იწვევს პირის დაჯარიმებას შემცირებული გადასახადის თანხის 50 პროცენტის ოდენობით.
ამავე კოდექსის 291-ე მუხლის თანახმად, პირის მიერ ამ კოდექსით გათვალისწინებული ვალდებულების შეუსრულებლობა, რისთვისაც ამავე კოდექსით გათვალისწინებულია პასუხისმგებლობა, მაგრამ არ არის განსაზღვრული ჯარიმის ოდენობა, – იწვევს დაჯარიმებას 100 ლარის ოდენობით.
საგადასახადო კოდექსის 269-ე მუხლის მე-7 ნაწილის მიხედვით, საგადასახადო ორგანოს/დავის განმხილველ ორგანოს ან სასამართლოს უფლება აქვს, გაათავისუფლოს კეთილსინდისიერი გადასახადის გადამხდელი ამ კოდექსით გათვალისწინებული სანქციისაგან, თუ სამართალდარღვევა გამოწვეულია გადასახადის გადამხდელის შეცდომით/არცოდნით.
აუდიტის დეპარტამენტის 2018 წლის 26 სექტემბრის №006-498 საგადასახადო მოთხოვნის შესაბამისად, გადასახადის გადამხდელს დაერიცხა 9 140 ლარი. მათ შორის, დღგ - 4 498 ლარი, ჯარიმა საგადასახადო კოდექსის 275-ე მუხლის საფუძველზე - 2 249 ლარი, ჯარიმა სსკ-ის 291-ე მუხლის საფუძველზე - 100 ლარი და საურავი - 2 293 ლარი.
საქმეში არსებული მასალების შესაბამისად დგინდება, რომ მომჩივანს შემოწმების მიერ დამატებით გამოუვლინდა საგადასახადო ვალდებულება. შესაბამისად, მან დეკლარაციაში შეამცირა გადასახადი, რისთვისაც შეეფარდა ჯარიმა საგადასახადო კოდექსის 275-ე მუხლის საფუძველზე.
ამასთან, შემოწმების პროცესში დადგინდა, რომ გადასახადის გადამხდელის მიერ დარღვეულია საგადასახადო კოდექსის 179-ე მუხლი (დასაბეგრი ოპერაციის თანხის კორექტირების საფუძველი). შესაბამისად, საზოგადოებას დაერიცხა ჯარიმა სსკ-ის 291-ე მუხლის საფუძველზე.
მომჩივანი ითხოვს, როგორც კეთილსინდისიერი გადამხდელი, საგადასახადო კოდექსის 269-ე მუხლის მე-7 ნაწილის საფუძველზე, გათავისუფლდეს დარიცხული ჯარიმისგან.
ზემოაღნიშნული სამართლებრივი ნორმებისა და ფაქტობრივი გარემოებების საფუძველზე, მხარეთა არგუმენტაციის გათვალისწინებით, საბჭომ მიიჩნია, რომ მომჩივანი, როგორც კეთილსინდისიერი გადამხდელი, საგადასახადო კოდექსის 269-ე მუხლის მე-7 ნაწილის საფუძველზე, უნდა გათავისუფლდეს დარიცხული ჯარიმისაგან.

საბჭომ იხელმძღვანელა საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 304-ე მუხლის პირველი ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტით, 305-ე მუხლის მე-2 ნაწილით და გადაწყვიტა:

1. საჩივარი დაკმაყოფილდეს ნაწილობრივ;
2. ნაწილობრივ გაუქმდეს შემოსავლების სამსახურის 2018 წლის 17 დეკემბრის №36177 ბრძანება;
3. ნაწილობრივ გაუქმდეს აუდიტის დეპარტამენტის 2018 წლის 26 სექტემბრის №006-498 საგადასახადო მოთხოვნა;
4. დაევალოს აუდიტის დეპარტამენტს, მომჩივნის არგუმენტაციის გათვალისწინებით, დამატებით შეისწავლოს სადავო საკითხი და სათანადო საფუძვლის არსებობის შემთხვევაში, მოახდინოს დარიცხული თანხების კორექტირება (შემცირება);
5. გადასახადის გადამხდელი გათავისუფლდეს სადავო საგადასახადო მოთხოვნით დარიცხული ჯარიმისაგან;
6. დანარჩენ ნაწილში საჩივარი არ დაკმაყოფილდეს;
7. გადაწყვეტილება შეიძლება გასაჩივრდეს თბილისის საქალაქო სასამართლოში (თბილისი, დავით აღმაშენებლის ხეივანი, მე-12 კილომეტრი, №6) ამ გადაწყვეტილების მომჩივნისთვის ჩაბარებიდან 20 კალენდარული დღის ვადაში.
ლერი ბარნაბიშვილი

სხდომის თავმჯდომარე