თარიღი: 10/25/2019
ნომერი: 8026/2/201
მუხლი: დღგ-ს დარიცხვის მართლზომიერება,
კატეგორია: დღგ,
შემმოწმებელი: აუდიტის დეპარტამენტი