თარიღი: 11/22/2019
ნომერი: 7880/2/201
მუხლი: მოგების გადასახადის დარიცხვის მართლზომიერება,
კატეგორია: მოგების გადასახადი,
შემმოწმებელი: აუდიტის დეპარტამენტი