თარიღი: 5/22/2020
ნომერი: 10418/2/20
მუხლი: დავების განხილვის საბჭოს გადაწყვეტილების განმარტება,
კატეგორია: პროცედურა,
შემმოწმებელი: აუდიტის დეპარტამენტი