თარიღი: 6/24/2020
ნომერი: 9201/2/201
მუხლი: დავის განახლება ახლად აღმოჩენილი გარემოებების გამო,
კატეგორია: პროცედურა,
შემმოწმებელი: აუდიტის დეპარტამენტი