თარიღი: 5/31/2019
ნომერი: 6580/2/201
მუხლი: ინვენტარიზაციის შედეგად სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების დანაკლისის გამოვლენა,
კატეგორია: საგადასახადო სანქცია,
შემმოწმებელი: საგადასახადო მონიტორინგის დეპარტამენტი
 

№6580/2/2018 31.05.2019
გ ა დ ა წ ყ ვ ე ტ ი ლ ე ბ ა
მომჩივანი: შპს „ვ…“
შემმოწმებელი: საგადასახადო მონიტორინგის დეპარტამენტი
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებულმა დავების განხილვის საბჭომ, დ. გაბლიშვილის (სხდომის თავმჯდომარე), მ. ბარათაშვილის, გ. ეპიტაშვილის, გ. თინიკაშვილი, შ. კომლაძის, დ. რუხაძის, გ. ფერაძის შემადგენლობით, 31.05.2019 წელს განიხილა და მიიღო გადაწყვეტილება შპს „ვ…“-ის 29.08.2018 წელს რეგისტრირებულ საჩივარზე.

დავის საგანი:
ინვენტარიზაციის შედეგად სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების დანაკლისის გამოვლენისათვის შეფარდებული ჯარიმა.

გასაჩივრებული გადაწყვეტილება:
1. შემოსავლების სამსახურის 2018 წლის 10 აგვისტოს №21360 ბრძანება;
2. საგადასახადო მონიტორინგის დეპარტამენტის 2018 წლის 29 მაისის №CB887149 სამართალდარღვევის ოქმი.

დარიცხული თანხა:
ჯარიმა - 24 514 ლარი

ფაქტების აღწერა
საგადასახადო მონიტორინგის დეპარტამენტის 2018 წლის 21 თებერვლის №3715 ბრძანების საფუძველზე საზოგადოების ობიექტში ჩატარდა სასაქონლო–მატერიალური ფასეულობების ინვენტარიზაცია.
საზოგადოებას 2018 წლის 21 თებრვლის მდგომარეობით არ გააჩნდა სმფ-ების ფაქტიური ნაშთი. ვინაიდან გადასახადის გადამხდელის საინვენტარიზაციო კომისიის მიერ დადგენილ ვადაში არ იქნა წარმოდგენილი სწორად შევსებული დანართი №19, „საგადასახადო კონტროლის განმახორციელებელი პირის შერჩევისა და საგადასახადო კონტროლის განხორციელების, მიმდინარე კონტროლის პროცედურების ჩატარების, სასაქონლო-მატერიალურ ფასეულობათა ჩამოწერის, საგადასახადო დავალიანების გადახდევინების უზრუნველყოფის ღონისძიებების განხორციელების, სამართალდარღვევათა საქმისწარმოების წესის დამტკიცების თაობაზე” საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის №994 ბრძანების 30-ე მუხლის მე-9 პუნქტის საფუძველზე, 2017 წლის 30 იანვარის №1964 ბრძანებით განსაზღვრული საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი პირების მიერ მოხდა დანართი №19-ის შევსება, საგადასახადო ორგანოში აღნიშნული გადასახადის გადამხდელის შესახებ არსებული ინფორმაციის საფუძველზე. დანართი №19-ის I, II ცხრილების შევსებისას გამოყენებულ იქნა შემდეგი მონაცემები და დაშვებები:
- საანგარიშო პერიოდად აღებულ იქნა პერიოდი 2017 წლის 1 იანვრიდან ინვენტარიზაციის დაწყების მომენტამდე (2018 წლის 21 თებერვალი);
- ვინაიდან საზოგადოება აღნიშნულ პეროდში ახორციელებდა 2 სახის (სარესტორნო მომსახურება და ინერტული მასალების შესყიდვა რეალიზაცია) საქმიანობას დანართი №19-ის I, II ცხრილების შევსებისას სმფ-ების თანხობრივი მოძრაობები გამიჯნული იქნა საქმიანობის მიხედვით, ხსენებულიდან გამომდინარე, საანგარიშო პერიოდის სმფ–ების საწყისი ნაშთი სარესტორნო მომსახურების ნაწილში შეადგენს 24 211,77 ლარს, ხოლო ინერტული მასალების ნაწილში შეადგენს 5 965 ლარს. აღნიშნული მონაცემები აღებული იქნა გადასახადის გადამხდელის მიერ წარმოდგენილი 2016 წლის მოგების გადასახადის დეკლარაციიდან. სმფ-ების ნაშთის წილობრივი შემადგენლობა 2016 წლის ბოლოსთვის მოწოდებული იქნა გადასახადის გადამხდელის მიერ.
- საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში მიღებული სმფ-ების პირვანდელი ღირებულება, დადგენილი იქნა ერთიანი ელექტრონული ბაზის მიხედვით. კერძოდ, აღებულ იქნა აღნიშნულ პერიოდში გადამხდელის მიერ მიღებული ელ/ზედნადებების, საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურების და სპეც. ანგარიშ-ფაქტურების თანხების ჯამი. შედეგად დადგინდა, რომ ინერტული მასალების ნაწილში შეძენილი სმფ-ების თვითღირებულება შეადგენს 50 6126,5 ლარს, ხოლო დანარჩენ ნაწილში, რომელიც მოიცავს როგორც სარესტორნო მომსახურებას, ასევე ნავთობპროდუქტებს და ავტომობილის სათადარიგო ნაწილებს, სმფ-ების შეძენა თვითღირებულებით შეადგენს 732 642,8 ლარს, მათ შორის, შესყიდვის აქტებით შეძენილია 33 719,25 ლარის სმფ-ები;
- საანგარიშო პერიოდის თვეების განმავლობაში რეალიზებული სასაქონლო - მატერიალური ფასეულობების საბაზრო ღირებულების ანგარიშის საფუძვლად აღებულ იქნა, გადასახადის გადამხდელის მიერ წარმოდგენილი დღგ-ს დეკლარაციებში დაფიქსირებული მონაცემები. ინერტული მასალების საქმიანობის ნაწილში განხორციელებულმა მიწოდებამ საბაზრო ღირებულებით შეადგინა 2 537 923.87 ლარი, ხოლო სარესტორნო მომსახურების ნაწილში 137 878.77 ლარი. გადასახადის გადამხდელის მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტაციის მიხედვით ჩამოწერილმა მარაგებმა (საწვავი, სათადარიგო ნაწილები) შეადგინა თვითღირებულებით 657 641 ლარი.
- საშუალო ფასნამატად სარესტორნო საქმიანობის ნაწილში მოგების გადასახადის დეკლარაციის მიხედვით აღებულ იქნა 73%, ხოლო მიწოდებული ინერტული მასალების თვითღირებულება გაანგარიშებული იქნა თაობრივად, გადასახადის გადამხდელის მიერ გამოწერილი ელ.ზედნადებების მიხედვით.
ზემოაღნიშნული მონაცემების საფუძველზე ინვენტარიზაციის დაწყების მომენტისათვის სასაქონლო–მატერიალურ ფასეულობათა თანხობრივმა ბუღალლტრულმა ნაშთმა პირვანდელი ღირებულებით დანართი №19– ის I ცხრილის მე–2 სვეტის ბოლო სტრიქონი) ინერტული მასალების საქმიანობის ნაწილში შეადგინა: 23 322,12 ლარი, ხოლო სარესტორნო მომსახურების ნაწილში 44 272,23 ლარი. საინვენტარიზაციო კომისიის მიერ აღნიშნული მონაცემების საფუძველზე შევსებულ იქნა დანართი №22–ის II ცხრილი. ინვენტარიზაციის შედეგად გამოვლენილმა სასაქონლო–მატერიალურ ფასეულობათა დანაკლისმა ჯამურად პირვანდელი ღირებულებით შეადგინა 67 594,35 ლარი, ხოლო საბაზრო ღირებულებით – 245 142,9 ლარი.
ინვენტარიზაციის შედეგად სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების დანაკლისის გამოვლენისათვის, 2018 წლის 29 მაისის №CB887149 სამართალდარღვევის ოქმის შესაბამისად, საგადასახადო კოდექსის 286-ე მუხლის მე-9 ნაწილის საფუძველზე, გადასახადის გადამხდელი დაჯარიმდა 24 514 ლარით. აღნიშნული ოქმი 2018 წლის 27 ივნისს გასაჩივრდა შემოსავლების სამსახურში, რომელმაც 2018 წლის 10 აგვისტოს №21360 ბრძანებით არ დააკმაყოფილა საჩივარი.

შემოსავლების სამსახურის არგუმენტაცია
შემოსავლების სამსახურის საგადასახადო მონიტორინგის დეპარტამენტის 2018 წლის 21 თებერვლის №3715 ბრძანების თანახმად საგადასახადო მონიტორინგის დეპარტამენტის აჭარის განყოფილების ოფიცრებმა ჩაატარეს საზოგადოების ობიექტში სასაქონლო–მატერიალური ფასეულობების ინვენტარიზაცია.
ინვენტარიზაციის შედეგად გამოვლენილმა სასაქონლო–მატერიალურ ფასეულობათა დანაკლისმა ჯამურად პირვანდელი ღირებულებით შეადგინა 67594,35 ლარი, ხოლო საბაზრო ღირებულებით– 245142,9 ლარი.
აღნიშნულთან დაკავშირებით გადასახადის გადამხდელმა საგადასახადო მონიტორინგის დეპარტამენტში N61530/21-12 განცხადებით წარმოადგინა შემდეგი განსხვავებული პოზიციები.
1. ინვენტარიზაციის განმახორციელებელმა საგადასახადო ორგანოს შესაბამისმა უფლებამოსილმა პირმა არ გაითვალისწინა შეძენილი საწვავის, გადაზიდვისთვის მნიშვნელოვანი სმფ-ების ოდენობა, შესაბამისი ღირებულებით, რაც შეადგენს 647 049 ლარს, ასევე არ გაითვალისწინა სატრანსპორტო საშუალებისთვის განკუთვნილი სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯები, რაც შეადგენს - 74691,8 ლარს (ანუ დანაკლისი სათადარიგო ნაწილების გათვალისწინებით იქნება - 187 879,2 ლარი) და ითხოვს აღნიშნულის გათვალისწინებას. ასევე, დანაკლისის გაანგარიშებისას ინვენტარიზაციის განმახორციელებელმა საგადასახადო ორგანოს შესაბამისმა უფლებამოსილმა პირმა არ გაითვალისწინა სატრანსპორტო მომსახურებისი ხარჯები, რომელიც შედის საქონლის ფასში, ანუ ბალასტის ფასი მოიცავს ტრანსპორტირების ხარჯებს, რაზედაც წარმოადგენს სატრანსპორტო მომსახურების ხელშეკრულებას. საწარმო გარდა ქვიშა-ხრეშოვანი საქონლის მოპოვება-რეალიზაციისა, ახდენს სარესტორნო მომსახურებას (სარესტორნო მომსახურების მიზნით შეძენილი პროდუქციის ღირებულება შეადგენს - 127 395 ლარს), რაც ინვენტარიზაციის განმახორციელებელი საგადასახადო ორგანოს შესაბამისი უფლებამოსილი პირის მიერ არ იქნა გათვალისწინებული.
აღნიშნული პოზიცია მედიაციის საბჭოს მიერ დაკმაყოფილებული იქნა ნაწილობრივ, კერძოდ:
ა.ა) გადასახადის გადამხდელს - 10 სამუშაო დღის ვადაში წარმოუდგინოს ინვენტარიზაციის განმახორციელებელ ოფიცრებს განსახილველი საკითხის შესაბამის ნაწილში აღნიშნული მის მიერ წარმოდგენილი პოზიციის და არგუმენტაციების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია;
ა.ბ) ინვენტარიზაციის განმახორციელებელ ოფიცრებს - საკითხის დამატებით შესწავლა გადასახადის გადამხდელის წარმომადგენლის უშუალო მონაწილეობით, მათ შორის გადასახადის გადამხდელის მიერ ამ ნაწილის „ა.ა” ქვეპუნქტის მიხედვით დამატებით წარდგენილი დოკუმენტაციის და განსახილველი შესაბამისი საკითხის ნაწილში აღნიშნულის გათვალისწინებით და საკითხის შესწავლის შედეგებიდან გამომდინარე, სათანადო საფუძვლებისარსებობის შემთხვევაში, განახორციელონ ოქმის პროექტით დასარიცხი თანხების კორექტირება (შემცირება);
ა.გ) გადამხდელის მიერ ამ ნაწილის „ა.ა“ ქვეპუნქტის შესაბამისად სათანადო დოკუმენტაციის ან/და მათი ნაწილის ინვენტარიზაციის განმახორციელებელი ოფიცრებისათვის წარუდგენლობის შემთხვევაში, ოქმის პროექტით დასარიცხი თანხები, წარუდგენელი დოკუმენტაციის ნაწილში, დარჩეს უცვლელი დასკვნის საფუძველზე გადასახადის გადამხდელის მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტაციის შესწავლის შემდგომ გადამხდელის პოზიცია დაკმაყოფილდა.
2. ინვენტარიზაციის განმახორციელებელმა საგადასახადო ორგანოს შესაბამისმა უფლებამოსილმა პირმა არ გაითვალისწინა შეძენიდან დანიშნულების ადგილამდე საქონლის (ქვიშა-ღორღის) მიტანისას ბუნებრივი დანაკლისის ოდენობა, რაც თვალნათლივ ჩანს პირველადი დოკუმენტებიდან. კერძოდ კი შეძენილია გარკვეული რაოდენობის საქონელი და მყიდველთან ადგილზე მიტანისას ფიქსირდება ნაკლები. შესაბამისად ფატიურად მიღებული საქონლის რაოდენობიდანგამომდინარე კორექტირდება სასაქონლო ზედნადებები და ითხოვს აღნიშნულის გათვალისწიენბას.
აღნიშნულ ნაწილში საგადასახადო მონიტორინგის დეპარტამენტის მედიაციის საბჭომ გადასახადის გადამხდელის პოზიცია არ დააკმაყოფილა.
საბოლოო მონაცემთა საფუძველზე შედგენილი იქნა სამრთალდარღვევის ოქმი: სსკ-ის 286-ე მუხლის მწ-9 ნაწილით (ოქმი NCB887149).
გადასახადის გადამხდელი საგადასახადო მონიტორინგის დეპარტამენტის 2018 წლის 29 მაისის NCB887149 საგადასახადო სამართალდარღვევის ოქმს rs.ge-ზე გაეცნო იმავე დღეს.
სსკ-ის 49-ე მუხლის პირველი ნაწილის მიხედვით საგადასახადო ორგანოებს თავიანთი კომპეტენციის ფარგლებში და საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით უფლება აქვთ:
გ) გამოიკვლიონ საწარმოთა, ორგანიზაციათა და მეწარმე ფიზიკურ პირთა საწარმოო, სასაწყობო, სავაჭრო და სხვა სათავსები, განახორციელონ საგადასახადო მონიტორინგი, ინვენტარიზაციით აღრიცხონ საქონლის მარაგები, ჩაატარონ დაკვირვება ქრონომეტრაჟის ან სხვა მეთოდის გამოყენებით და განსაზღვრონ დასაბეგრი ობიექტების რაოდენობა, ჩაატარონ საგადასახადო შემოწმება, უზრუნველყონ გადასახადის გადამხდელის მიერ საკონტროლო-სალარო აპარატების გამოყენების წესების დაცვის კონტროლი და მათი დარღვევის შემთხვევაში, შესაბამისი პირების მიმართ გაატარონ საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი პასუხისმგებლობის ზომები.
სსკ-ის 269-ე მუხლის პირველი ნაწილის თანახმად, „საგადასახადო სამართალდარღვევად ითვლება პირის მართლსაწინააღმდეგო ქმედება (მოქმედება ან უმოქმედობა), რომლისთვისაც ამ კოდექსით გათვალისწინებულია პასუხისმგებლობა. საგადასახადო სამართალდარღვევისათვის პირს პასუხისმგებლობა შეიძლება დაეკისროს მხოლოდ ამ კოდექსით დადგენილი საფუძვლითა და წესით.“
სსკ-ის 286-ე მუხლის მე-9 ნაწილის თანახმად, „გადასახადის გადამხდელთან ამ კოდექსით გათვალისწინებული დანაკლისის გამოვლენა ითვლება მისი აღმოჩენის მომენტში საბაზრო ფასით განხორციელებულ მიწოდებად. ამასთანავე, თუ სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების დანაკლისი საგადასახადო ორგანოს მიერ ინვენტარიზაციის შედეგად გამოვლინდა, პირი დამატებით ჯარიმდება ამ სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების საბაზრო ღირებულების 10 პროცენტის ოდენობით.“
მიმდინარე კონტროლის პროცედურების ჩატარების, სასაქონლო-მატერიალურ ფასეულობათა ჩამოწერის, საგადასახადო დავალიანების გადახდევინების უზრუნველყოფის ღონისძიებების განხორციელების, სამართალდაღვევათა საქმისწარმოების წესის დამტკიცების თაობაზე ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის №994 ბრძანების 25-ე მუხლის (სმფ-ების ნაშთების სააღრიცხვო (საბუღალტრო) პირველი ნაწილის თანახმად „სმფ-ების ფაქტობრივი მდგომარეობის აღრიცხვის დღისთვის დამთავრებული უნდა იყოს ფასეულობათა შემოსავალ გასავლის ყველა დოკუმენტის დამუშავება, ნაწარმოები უნდა იყოს შესაბამისი ჩანაწერები ანალიზური აღრიცხვის ბარათებში (წიგნებში) და გამოყვანილი იყოს ნაშთი. აღნიშნული ბრძანების 29–ე მუხლის მე–3 ნაწილის თანახმად: გადასახადის გადამხდელი ვალდებულია საინვენტარიზაციო კომისიას წარუდგინოს ინფორმაცია სმფ-ების დასახელების, რაოდენობის, ამ ფასეულობათა მიღების თარიღის, სასაქონლო ზედნადებების ელექტრონული რეესტრის (ასეთის ვალდებულების არსებობის შემთხვევაში) ან/და საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის ან სხვა დოკუმენტაციის თარიღისა და ნომრების, თვითღირებულების და სხვა მონაცემების ჩვენებით. საინვენტარიზაციო კომისია, საინვენტარიზაციო კომისიის შექმნის ბრძანებით განსაზღვრულ ვადაში გადასახადის გადამხდელთან ერთად ადგენს ამ ფასეულობების ნაშთების სააღრიცხვო (საბუღალტრო) მონაცემებს.
ყოველივე ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით დავების განხილვის საბჭომ მიიჩნია, რომ ვინაიდან განსახილველ შემთხვევაში შემოწმებით განხორციელებული დარიცხვა შესაბამისობაშია საგადასახადო კანონმდებლობის მოთხოვნებთან, ხოლო გამოვლენილი საგადასახადო სამართალდარღვევა სახეზეა, ასევე გადამხდელის მიერ შემოსავლების სამსახურში არ არის წარმოდგენილი დოკუმენტები/მტკიცებულებები, რომელიც გაამყარებდა გადამხდელის მიერ საგადასახადო მონიტორინგის დეპარტამენტის მიერ ჩატარებული ინვენტარიზაციის შედეგად გამოვლენილი დანაკლისის ოდენობის განსაზღვრის შესახებ საჩივარში გამოთქმულ პრეტენზიებს, ამდენად გადასახადის გადამხდელის მოთხოვნა დაუსაბუთებელია და არ არსებობს მისი დაკმაყოფილების სამართლებრივი საფუძველი.

მომჩივნის არგუმენტაცია
შემოწმებამ არ გაითვალისწინა შეძენიდან დანიშნულების ადგილამდე მიტანისას ბუნებრივი დანაკარგის ოდენობა, რაც თვალნათლივ ჩანს პირველადი დოკუმენტაციიდან. შეძენილია გარკვეული რაოდენობის პროდუქცია და მყიდველთან ადგილზე მიტანისას ფიქსირდება ნაკლები, ოდენობის კორექტირება ხდება ადგილზე მიტანის შემდეგ ფაქტიურად მიღებული რაოდენობიდან გამომდინარე, რაც დასტურდება კიდეც კორექტირებული სასაქონლო-სატრანსპორტო ზედნადებებიდანაც.
შეძენისას ბალასტის ოდენობა არის უფრო მეტი და ტრანსპორტირებისას იკლებს წონაში, რაც განპირობებულია იმით, რომ ამოღებისას ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი არის სველი, წყლის შემცველობა არის დიდი. ტრანსპორტირებისას წყლის მასა გამოიდევნება და წონაში კლებულონს. ეს ფაქტი ყველასათვის ცხობილია, თუმცა, დანაკლისის ნორმა დადგენილი არ არის. დანაკლისის ოდენობა შეადგენს 8-10%-ს.
ასევე, სატრანსპორტო საშუალებები ხშირად გამოდიან მწყობრიდან ცუდი გზის არსებობის გამო, რის შედეგადაც უწევდათ მანქანის დაცლა. ეს დასტურდება გაუქმებული ზედნადებებით. ყველა გაუქმებული ზედნადები არის უგზოობის გამო მწყობრიდან გამოსული სატრანსპორტო საშუალების გადმოტვირთვის შედეგი.
მომჩივანი ითხოვს განისაზღვროს ბალასტის ბუნებრივი დანაკარგის ოდენობა და მოხდეს დარიცხული თანხის გადაანგარიშება.

დავების განხილვის საბჭო
მხარეთა არგუმენტაციისა და წარმოდგენილი დოკუმენტაციის განხილვის შემდეგ საბჭომ მიიჩნია, საჩივარი არ უნდა დაკმაყოფილდეს შემდეგ გარემოებათა გამო:
საგადასახადო კოდექსის 49-ე მუხლის პირველ ნაწილის „გ“ ქვეპუნქტის თანახმად, საგადასახადო ორგანოებს თავიანთი კომპეტენციის ფარგლებში და საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით უფლება აქვთ: გამოიკვლიონ საწარმოთა, ორგანიზაციათა და მეწარმე ფიზიკურ პირთა საწარმოო, სასაწყობო, სავაჭრო და სხვა სათავსები, განახორციელონ საგადასახადო მონიტორინგი, ინვენტარიზაციით აღრიცხონ საქონლის მარაგები, ჩაატარონ დაკვირვება ქრონომეტრაჟის ან სხვა მეთოდის გამოყენებით და განსაზღვრონ დასაბეგრი ობიექტების რაოდენობა, ჩაატარონ საგადასახადო შემოწმება, უზრუნველყონ გადასახადის გადამხდელის მიერ საკონტროლო-სალარო აპარატების გამოყენების წესების დაცვის კონტროლი და მათი დარღვევის შემთხვევაში, შესაბამისი პირების მიმართ გაატარონ საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი პასუხისმგებლობის ზომები.
ამავე კოდექსის 286-ე მუხლის მე-9 ნაწილის მიხედვით, გადასახადის გადამხდელთან ამ კოდექსით გათვალისწინებული დანაკლისის გამოვლენა ითვლება მისი აღმოჩენის მომენტში საბაზრო ფასით განხორციელებულ მიწოდებად. ამასთანავე, თუ სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების დანაკლისი საგადასახადო ორგანოს მიერ ინვენტარიზაციის შედეგად გამოვლინდა, პირი დამატებით ჯარიმდება ამ სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების საბაზრო ღირებულების 10 პროცენტის ოდენობით.
დადგენილია, რომ სასაქონლო–მატერიალური ფასეულობების ინვენტარიზაციის შედეგად მომჩივანს გამოუვლინდა სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების დანაკლისი, რაზეც 2018 წლის 29 მაისის №CB887149 სამართალდარღვევის ოქმით შეფარდა საგადასახადო კოდექსის 286-ე მუხლის მე-9 ნაწილით გათვალისწინებული სანქცია. აღნიშნული ოქმი 2018 წლის 27 ივნისს გასაჩივრდა შემოსავლების სამსახურში, რომელმაც 2018 წლის 10 აგვისტოს №21360 ბრძანებით არ დააკმაყოფილა საჩივარი.
შემოსავლების სამსახურის საგადასახადო მონიტორინგის დეპარტამენტის 3.04.2019 წლის №34080-21-12 წერილით წარმოდგენილი ინფორმაციის შესაბამისად დგინდება, რომ ინვენტარიზაციის დაწყებისას კომპანიის დირექტორს ჩაბარდა ბრძანება ინვენტარიზაციის შესახებ და ჩამოერთვა შესაბამისი ახსნა-განმარტებები, სადაც მითითებულია, რომ, რომ ყველა შეძენილი სასაქონლო–მატერიალური ფასეულობა და ძირითადი საშუალებები აღებული აქვს შემოსავალში, ხოლო რეალიზებული – ჩამოწერილი აქვს გასავალში. დირექტორის 2017 წლის 23 თებერვლის ბრძანებით შეიქმნა საინვენტარიზაციო კომისია. საზოგადოებას 2018 წლის 21 თებრვლის მდგომარეობით არ გააჩნდა სმფ-ების ფაქტიური ნაშთი. ვინაიდან გადასახადის გადამხდელის საინვენტარიზაციო კომისიის მიერ დადგენილ ვადაში არ იქნა წარმოდგენილი სწორად შევსებული დანართი №19, საგადასახადო ორგანომ გამოიყენა კანონმდებლობით მინიჭებული უფლებამოსილება და „საგადასახადო კონტროლის განმახორციელებელი პირის შერჩევისა და საგადასახადო კონტროლის განხორციელების, მიმდინარე კონტროლის პროცედურების ჩატარების, სასაქონლო-მატერიალურ ფასეულობათა ჩამოწერის, საგადასახადო დავალიანების გადახდევინების უზრუნველყოფის ღონისძიებების განხორციელების, სამართალდარღვევათა საქმისწარმოების წესის დამტკიცების თაობაზე” საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის №994 ბრძანების 30-ე მუხლის მე-9 პუნქტის საფუძველზე, 2017 წლის 30 იანვარის №1964 ბრძანებით განსაზღვრული საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი პირების მიერ მოხდა დანართი №19-ის შევსება, საგადასახადო ორგანოში აღნიშნული გადასახადის გადამხდელის შესახებ არსებული ინფორმაციის საფუძველზე.
მომჩივნის განმარტებით, შემოწმებამ არ გაითვალისწინა შეძენიდან დანიშნულების ადგილამდე მიტანისას ბუნებრივი დანაკარგის ოდენობა. გადამხდელი ითხოვს განისაზღვროს ბალასტის ბუნებრივი დანაკარგის ოდენობა და მოხდეს დარიცხული თანხის გადაანგარიშება.
ზემოაღნიშნული სამართლებრივი ნორმებისა და ფაქტობრივი გარემოებების საფუძველზე, მხარეთა არგუმენტაციის გათვალისწინებით, საბჭომ მიიჩნია, რომ შემოსავლების სამსახურის გადაწყვეტილება მართლზომიერია და არ არსებობს მისი გაუქმების და მომჩივნის მოთხოვნის დაკმაყოფილების საფუძველი.

საბჭომ იხელმძღვანელა საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 304-ე მუხლის პირველი ნაწილის „გ“ ქვეპუნქტით, 305-ე მუხლის მე-2 ნაწილით და გადაწყვიტა:

1. საჩივარი არ დაკმაყოფილდეს;
2. გადაწყვეტილება შეიძლება გასაჩივრდეს თბილისის საქალაქო სასამართლოში (თბილისი, დავით აღმაშენებლის ხეივანი, მე-12 კილომეტრი, №6) ამ გადაწყვეტილების მომჩივნისთვის ჩაბარებიდან 20 კალენდარული დღის ვადაში.
დათო გაბლიშვილი

სხდომის თავმჯდომარე