საჩივარი

  1. მთავარი გვერდი
  2. მომჩივნის განყოფილება
  3. საჩივარი

საჩივარი

წინამდებარე დოკუმენტი წარმოადგენს საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოში წარსადგენი საჩივრის ფორმას. მიუხედავად იმისა, რომ მოცემულ ფორმას არ გააჩნია სავალდებულო სახე, გთხოვთ, მიიღოთ მხედველობაში, რომ მასში გათვალისწინებულია ის ფორმალური მოთხოვნები, რომლის დაკმაყოფილების შეთხვევაში, შემცირდება წარმოდგენილ საჩივარში ხარვეზის არსებობის ალბათობა.

შემოსავლების სამსახური

ელექტრონული სერვისების ერთიანი პორტალი