თარიღი: 8/16/2019
ნომერი: 7467/2/201
მუხლი: დღგ-ისათვის გათვალისწინებული მოთხოვნების დარღვევა,
კატეგორია: საგადასახადო სანქცია,
შემმოწმებელი: მომსახურების დეპარტამენტი
 

№7467/2/2019 16.08.2019
გ ა დ ა წ ყ ვ ე ტ ი ლ ე ბ ა
მომჩივანი: შპს „ჰ...“
შემმოწმებელი: მომსახურების დეპარტამენტი
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებულმა დავების განხილვის საბჭომ, დ. გაბლიშვილის (სხდომის თავმჯდომარე), მ. ადეიშვილის, მ. ბარათაშვილის, დ. გახარიას, შ. გვენეტაძის, დ. რუხაძის, გ. თინიკაშვილის შემადგენლობით, 16.08.2019 წელს განიხილა და მიიღო გადაწყვეტილება შპს „ჰ.-ის“ 16.01.2019 წელს რეგისტრირებულ საჩივარზე.

დავის საგანი:
დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრაციის გარეშე საქმიანობისათვის შეფარდებული ჯარიმის მართლზომიერება.

გასაჩივრებული გადაწყვეტილება:
1. შემოსავლების სამსახურის 2018 წლის 28 დეკემბრის №38993 ბრძანება;
2. მომსახურების დეპარტამენტის 2018 წლის 4 დეკემბრის №024-32 სამართალდარღვევის ოქმი.

დარიცხული თანხა:
ჯარიმა - 6 665 ლარი

ფაქტების აღწერა
მომსახურების დეპარტამენტის 2018 წლის 4 დეკემბრის №024-32 სამართალდარღვევის ოქმის შესაბამისად, დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრაციის გარეშე საქმიანობისათვის, საგადასახადო კოდექსის 282-ე მუხლის პირველი ნაწილის საფუძველზე, გადასახადის გადამხდელი დაჯარიმა 6 665 ლარით. აღნიშნული ოქმი 2018 წლის 18 დეკემბერს გასაჩივრდა შემოსავლების სამსახურში, რომელმაც 2018 წლის 28 დეკემბრის №38993 ბრძანებით არ დააკმაყოფილა საჩივარი.

შემოსავლების სამსახურის არგუმენტაცია
შემოსავლების სამსახურში საქმეზე არსებული მასალებით დგინდება, რომ საზოგადოება 2018 წლის 14 სექტემბერს დაგვიანებით დარეგისტრირდა დღგ-ს გადამხდელად და განახორციელა დღგ-ს რეგისტრაციის გარეშე საქმიანობა 26.07.2018-14.09.2018წ.წ. პერიოდში. აღნიშნულ სამართალდარღვევაზე მომსახურების დეპარტამენტის მიერ 2018 წლის 4 დეკემბერს ელექტრონულად შედგენილ იქნა საგადასახადო სამართალდარღვევის ოქმი №024-32.
საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 282-ე მუხლის პირველი ნაწილის თანახმად, ზემოაღნიშნული საგადასახადო სამართალდარღვევის ოქმით, გადამხდელს ფინანსური სანქციის სახით განესაზღვრა ჯარიმა 6665,65 ლარის ოდენობით.
საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 271-ე მუხლის თანახმად, აღნიშნული ოქმი №024-32 გადასახადის გადამხდელს გაეგზავნა 2018 წლის 4 დეკემბერს ელექტრონულად როგორც ”საგადასახადო მოთხოვნა”, რომელსაც გადამხდელი გაეცნო 13.12.2018წ.
მოქმედი საგადასახადო კოდექსის 282-ე მუხლის 1-ლი ნაწილის თანახმად, დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრაციის გარეშე საქმიანობა – იწვევს პირის დაჯარიმებას რეგისტრაციის გარეშე საქმიანობის პერიოდში განხორციელებული დღგ-ით დასაბეგრი ოპერაციების (გარდა გათავისუფლებული ოპერაციებისა) თანხის 5 პროცენტის ოდენობით.
სსკ-ის 157-ე მუხლის პირველის ნაწილის მიხედვით, პირი, რომელიც ეწევა ეკონომიკურ საქმიანობას და რომლის მიერ ნებისმიერი უწყვეტი 12 კალენდარული თვის განმავლობაში განხორციელებული, დღგ-ით დასაბეგრი ოპერაციების საერთო თანხა აღემატება 100 000 ლარს, ა) ვალდებულია დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრაციისათვის მიმართოს საგადასახადო ორგანოს დასაბეგრი ოპერაციების საერთო თანხის 100 000 ლარზე გადაჭარბების დღიდან არა უგვიანეს 2 სამუშაო დღისა; ბ) დღგ-ის გადამხდელად ითვლება იმ დასაბეგრი ოპერაციის განხორციელების მომენტიდან (ამ ოპერაციის ჩათვლით), რომლის მიხედვითაც დასაბეგრი ოპერაციის საერთო თანხა გადააჭარბებს 100 000 ლარს.
ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, ვინაიდან გადასახადის გადამხდელის მიერ ფიქსირდება სამართალდარღვევის ჩადენის ფაქტი, შემოსავლების სამსახურის დავების განხილვის საბჭომ მიიჩნია, რომ საზოგადოების მიმართ 2018 წლის 4 დეკემბრის №024-32 საგადასახადო სამართალდარღვევის ოქმი გამოცემულია კანონმდებლობის მოთხოვნათა დაცვით და არ არსებობს მისი გაუქმების სამართლებრივი საფუძვლები.

მომჩივნის არგუმენტაცია
14.09.2018 წლის განცხადებით მოითხოვეს ნებაყოფლობითი რეგისტრაცია დღგ-ის გადამხდელად. მომჩივნის განცხადება დაკმაყოფილდა და დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრაცია ძალაში შევიდა 26.07.2018 წლის თარიღით. 4.12.2018 წელს მომსახურების დეპარტამენტმა შეადგინა საგადასახადო სამართალდარღვევის ოქმი №024-32 და შეეფარდათ სსკ-ის 282(1)-ე მუხლით გათვალისწინებული სანქცია, რომელიც ითვალისწინებს სსკ-ს 157-ე მუხლის მოთხოვების დარღვევას, კერძოდ, დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრაციის გარეშე საქმიანობას 26.07.2018-14.09.2018 წ პერიოდში.
გადასახადის გადამხდელის მიერ არ განხორციელებულა დღგ-ით დასაბეგრი ოპერაციები. შესაბამისად, სსკ-ის 282(1) მუხლით გათვალისწინებული სანქცია არამართლზომიერად შეუფარდეს. ზემოთ აღნიშნულ პერიდში საზოგადოების მიერ შეძენილ იქნა დღგ-ის ჩათვლის უფლებით განთავისუფლებული საქონელი, კერძოდ, ადგილობრივი წარმოების დაკლული ცხვრის ხორცი (ს.ზ. 039254451; 0397334029; 0398376755) და აღნიშნული საქონელი სრულად იქნა ექსპორტირებული ირანის ისლამურ რესპუბლიკაში. ექსპორტიც განთავისუფლებულია დღგ-ისაგან სსკ-ის 168(4)-ე მუხლის შესაბამისად.
მომჩივანი ითხოვს სრულად გაუქმდეს შეფარდებული სანქცია.

დავების განხილვის საბჭო
მხარეთა არგუმენტაციისა და წარმოდგენილი დოკუმენტაციის განხილვის შემდეგ საბჭომ მიიჩნია, რომ საჩივარი არ უნდა დაკმაყოფილდეს შემდეგ გარემოებათა გამო:
საგადასახადო კოდექსის 157-ე მუხლის პირველი ნაწილის თანახმად, პირი, რომელიც ეწევა ეკონომიკურ საქმიანობას და რომლის მიერ ნებისმიერი უწყვეტი 12 კალენდარული თვის განმავლობაში განხორციელებული, დღგ-ით დასაბეგრი ოპერაციების საერთო თანხა აღემატება 100 000 ლარს (გარდა ამ მუხლის 11 ნაწილით გათვალისწინებული შემთხვევისა):
ა) ვალდებულია დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრაციისათვის მიმართოს საგადასახადო ორგანოს დასაბეგრი ოპერაციების საერთო თანხის 100 000 ლარზე გადაჭარბების დღიდან არა უგვიანეს 2 სამუშაო დღისა;
ბ) დღგ-ის გადამხდელად ითვლება იმ დასაბეგრი ოპერაციის განხორციელების მომენტიდან (ამ ოპერაციის ჩათვლით), რომლის მიხედვითაც დასაბეგრი ოპერაციის საერთო თანხა გადააჭარბებს 100 000 ლარს.
ამავე კოდექსის 282-ე მუხლის პირველი ნაწილის მიხედვით, დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრაციის გარეშე საქმიანობა – იწვევს პირის დაჯარიმებას რეგისტრაციის გარეშე საქმიანობის პერიოდში განხორციელებული დღგ-ით დასაბეგრი ოპერაციების (გარდა გათავისუფლებული ოპერაციებისა) თანხის 5 პროცენტის ოდენობით.
მომსახურების დეპარტამენტის 2018 წლის 4 დეკემბრის №024-32 სამართალდარღვევის ოქმის შესაბამისად, დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრაციის გარეშე საქმიანობისათვის, საგადასახადო კოდექსის 282-ე მუხლის პირველი ნაწილის საფუძველზე, გადასახადის გადამხდელი დაჯარიმა 6 665 ლარით. აღნიშნული ოქმი 2018 წლის 18 დეკემბერს გასაჩივრდა შემოსავლების სამსახურში, რომელმაც 2018 წლის 28 დეკემბრის №38993 ბრძანებით არ დააკმაყოფილა საჩივარი.
მომსახურების დეპარტამენტის 21.01.2019 წლის №4184-21-11 სამსახურებრივი ბარათით წარმოდგენილი ინფორმაციის შესაბამისად დგინდება, რომ საზოგადოება 2018 წლის 14 სექტემბერს დაგვიანებით დარეგისტრირდა დღგ-ს გადამხდელად და განახორციელა დღგ-ს რეგისტრაციის გარეშე საქმიანობა 26.07.2018-14.09.2018წწ პერიოდში. აღნიშნულ სამართალდარღვევაზე შედგა სადავო ოქმი.
მომსახურების დეპარტამენტი განმარტავს, რომ რეალურად გადასახადის გადამხდელმა 2018 წლის 14 სექტემბრის განაცხადით შეავსო დღგ-ის სავალდებულო რეგისტრაციის მოთხოვნის პირობები, რაზეც დაჯარიმდა. ამასთან, მომჩივანს წარმოდგენილი აქვს არარეგისტრირებულ პერიოდზე (ივლისი, აგვისტო, სექტემბერი) დღგ-ის ნულოვანი დეკლარაციები. აგვისტოს თვის დეკლარაციაში დღგ-ის ჩათვლის უფლებით გათავისუფლებულ ბრუნვის გრაფაში ასახულია 439 809 ლარი.
მომჩივანი განმარტავს, რომ მის მიერ არ განხორციელებულა დღგ-ით დასაბეგრი ოპერაციები. შესაბამისად, სსკ-ის 282(1) მუხლით გათვალისწინებული სანქცია არამართლზომიერად შეუფარდეს.
დავების განხილვის საბჭო განმარტავს, რომ გადასახადის გადამხდელს უფლებაა განმეორებით წარადგინოს განაცხადი დღგ-ს სავალდებულო რეგისტრაციის ვადის დარღვევით მომართვის შესახებ, რაც შეიძლება გახდეს შეფარდებული სანქციის კორექტირების საფუძველი.
ზემოაღნიშნული სამართლებრივი ნორმებისა და ფაქტობრივი გარემოებების საფუძველზე, მხარეთა არგუმენტაცის გათვალისწინებით, საბჭომ მიიჩნია, რომ შემოსავლების სამსახურის გადაწყვეტილება მართლზომიერია და არ არსებობს მისი გაუქმების და მომჩივნის მოთხოვნის დაკმაყოფილების საფუძველი.

საბჭომ იხელმძღვანელა საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 304-ე მუხლის პირველი ნაწილის „გ“ ქვეპუნქტით, 305-ე მუხლის მე-2 ნაწილით და გადაწყვიტა:

1. საჩივარი არ დაკმაყოფილდეს;
2. გადაწყვეტილება შეიძლება გასაჩივრდეს თბილისის საქალაქო სასამართლოში (თბილისი, დავით აღმაშენებლის ხეივანი, მე-12 კილომეტრი, №6) ამ გადაწყვეტილების მომჩივნისთვის ჩაბარებიდან 20 კალენდარული დღის ვადაში.
დათო გაბლიშვილი

სხდომის თავმჯდომარე