თარიღი: 12/20/2019
ნომერი: 8559/2/201
მუხლი: ერთობლივი შემოსავალის განსაზღვრა არაპირდაპირი მეთოდით,
კატეგორია: საგადასახადო ვალდებულებების განსაზღვრა არაპირდაპირი მეთოდების გამოყენებით,
შემმოწმებელი: აუდიტის დეპარტამენტი