თარიღი: 12/25/2019
ნომერი: 9172/2/201
მუხლი: საჩივრის განუხილველად დატოვება გასაჩივრებული გადაწყვეტილება გამოცემულია იმავე პირის მიმართ იმავე დავის განმხილველი ორგანოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილების შესაბამისად,
კატეგორია: პროცედურა,
შემმოწმებელი: აუდიტის დეპარტამენტი
 

№9172/2/2019

25.12.2019

გ ა დ ა წ ყ ვ ე ტ ი ლ ე ბ ა

მომჩივანი: შპს „გ...ნ“ (ს/ნ ...)
შემმოწმებელი: აუდიტის დეპარტამენტი
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებულმა დავების განხილვის საბჭომ, დ. გაბლიშვილის (სხდომის თავმჯდომარე), მ. ადეიშვილის, მ. ბარათაშვილის, დ. გახარიას, შ. გვენეტაძის, გ. თინიკაშვილის, შ. კომლაძის, დ. რუხაძის, გ. ფერაძის შემადგენლობით, 25.12.2019 წელს განიხილა და მიიღო გადაწყვეტილება შპს „გ...ის“ 4.09.2019 წელს რეგისტრირებულ საჩივარზე.

დავის საგანი:
საჩივრის განუხილველად დატოვება გასაჩივრებული გადაწყვეტილება გამოცემულია იმავე პირის მიმართ იმავე დავის განმხილველი ორგანოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილების შესაბამისად

გასაჩივრებული გადაწყვეტილება:
1. აუდიტის დეპარტამენტის 4.06.2019 წლის №002-193 საგადასახადო მოთხოვნა;
2. აუდიტის დეპარტამენტის 3.06.2019 წლის №17706 ბრძანება;
3. შემოსავლების სამსახურის 16.08.2019 წლის №28628 ბრძანება.

დარიცხული თანხა: 21695 ლარი;
მიწა-არასასოფლო - 188 ლარი;
მოგების გადასახადი - 19829 ლარი;
ქონების გადასახადი - 222 ლარი;
ჯარიმა - 1456 ლარი.

ფაქტების აღწერა
გადამხდელის ძირითადი საქმიანობა იყო სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოები, საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების მშენებლობა. 2013 წლის ბოლოდან კომპანიამ შეაჩერა სამშენებლო მიმართულებით ფუნქციონირება. დღეისათვის მისი ძირითადი საქმიანობაა ფინანსური მომსახურება (კერძოდ, გაცემული აქვს სესხი).
აუდიტის დეპარტამენტის მიერ ჩატარდა გადამხდელის საქმიანობის 1.05.2015 წლიდან 1.05.2018 წლამდე პერიოდის გასვლითი სრული საგადასახადო შემოწმება, რომლის შედეგებიც აისახა 5.12.2018 წლის საგადასახადო შემოწმების აქტში, გამოიცა 20.12.2018 წლის №37050 ბრძანება და ამავე თარიღის №002-341 საგადასახადო მოთხოვნა, რომელიც 10.01.2019 წელს გასაჩივრდა შემოსავლების სამსახურში და 28.03.2019 წლის №7872 ბრძანებით საჩივარი ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა, გადამხდელი სსკ-ის 269-ე მუხლის მე-7 ნაწილის საფუძველზე, გათავისუფლდა 2016 წლის 31 დეკემბრის №06/2016 ხელშეკრულებით ფ/პ გ.ბ.-ზე (პ/ნ ...) რეალიზებული ბინის პერიოდის არასწორად განსაზღვრისათვის შემოწმებით დარიცხული ჯარიმისაგან; ასევე გადამხდელს მიეცა წინადადება ამ ბრძანების ჩაბარებიდან 10 სამუშაო დღის ვადაში აუდიტის დეპარტამენტს წარუდგინოს ხარჯის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია, თავის მხრივ აუდიტის დეპარტამენტს დაევალა გადამხდელის მონაწილეობით დამატებით შეისწავლოს გადამხდელის მიერ წარდგენილი მტკიცებულებები და შესწავლის შედეგების გათვალისწინებით სათანადო საფუძვლების არსებობის შემთხვევაში განახორციელოს დარიცხული თანხების კორექტირება (შემცირება). ამასთან, აუდიტის დეპარტამენტს დაევალა გადამხდელის მონაწილეობით დამატებით შეისწავლოს 2016 წლის საანგარიშო პერიოდში კომპანიის დირექტორზე საქვეანგარიშოდ გაცემული თანხების სარგებლად განხილვის და ქონების (მიწის) გადასახადში არსებული დარიცხვასთან დაკავშირებით საქმის ირგვლივ არსებული ფაქტობრივი გარემოებები და შესაბამისი საფუძვლების არსებობის შემთხვევაში გან სადავო შემოწმების აქტით დარიცხული თანხების კორექტირება (შემცირება) და სსკ-ის 269-ე მუხლის მე-21 ნაწილის გათვალისწინებით შეესწავლა სსკ-ის 272-ე და 275-ე მუხლებში 2018 წლის 27 დეკემბრის №4225-რს კანონით განხორციელებული ცვლილებებით, თუ მსუბუქდება საგადასახადო მოთხოვნით დაკისრებული სანქციები და სათანადო საფუძვლების არსებობის შემთხვევაში განახორციელოს სანქციის კორექტირება (შემცირება); დანარჩენ ნაწილში საჩივარი არ დაკმაყოფილდა.
აუდიტის დეპარტამენტის მიერ 28.03.2019 წლის №7872 ბრძანების აღსრულებაზე გამოიცა 20.05.2019 წლის დასკვნა, რომლის თანახმად, გადამხდელი სსკ-ის 269-ე მუხლის მე-7 ნაწილის საფუძველზე, გათავისუფლდა 2016 წლის 31 დეკემბრის №06/2016 ხელშეკრულებით ფ/პ გ. ბ.-ზე (პ/ნ ...) რეალიზებული ბინის პერიოდის არასწორად განსაზღვრისათვის შემოწმებით დარიცხული ჯარიმისაგან, ხოლო სსკ-ის 269-ე მუხლის მე-21 ნაწილის გათვალისწინებით სსკ-ის 272-ე და 275-ე მუხლებში 2018 წლის 27 დეკემბრის №4225-რს კანონით განხორციელებული ცვლილებებით, საგადასახადო მოთხოვნით დაკისრებული სანქციების კორექტირების (შემცირების) საფუძვლები არ გამოკვეთილა. გადამხდელმა განსაზღვრულ ვადაში წარადგინა კომპანიის დირექტორზე საქვეანგარიშოდ გაცემული თანხების მიზნობრიობის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია. აღნიშნული დოკუმენტაციის გათვალისწინებით შემცირებულია საშემოსავლო გადასახადის ნაწილში დარიცხული ძირითადი გადასახადი და ჯარიმა. ასევე, გადამხდელის მიერ დამატებით წარდგენილი ინფორმაციის საფუძველზე დადგინდა, რომ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი საკადასტრო კოდით: ... არის იურიდიული პირის შპს „თ...ის“ (ს/ნ ...) საკუთრება, რომლის მიერ ხორციელდება მიწის გადასახადის გადახდა. აქედან გამომდინარე, შემცირებულია აღნიშნულ მიწაზე ქონების გადასახადი და ჯარიმა.
დასკვნის საფუძველზე გამოიცა აუდიტის დეპარტამენტის 3.06.2019 წლის №17706 ბრძანება და 4.06.2019 წლის №002-193 საგადასახადო მოთხოვნა, რომელიც 28.06.2019 წელს გასაჩივრდა შემოსავლების სამსახურში და 16.08.2019 წლის №28628 ბრძანებით საჩივარი სსკ-ის 301-ე მუხლის „თ“ ქვეპუნქტის თანახმად დარჩა განუხილველი.

შემოსავლების სამსახურის არგუმენტაცია
2018 წლის 13 ივლისის №18164 ბრძანების საფუძველზე განხორციელდა გადამხდელის საქმიანობის გასვლითი საგადასახადო შემოწმება. 2018 წლის 5 დეკემბერს შედგენილია საგადასახადო შემოწმების აქტი. შემოწმების აქტის საფუძველზე 2018 წლის 20 დეკემბერს გამოცემულ №002-341 საგადასახადო მოთხოვნა, რომლის მიხედვითაც გადასახადის გადამხდელს დაერიცხა სულ 27941 ლარი, მათ შორის ძირითადი გადასახადი 21178 ლარი, ჯარიმა 6763 ლარი, საურავი 0.
გადასახადის გადამხდელი არ დაეთანხმა საგადასახადო შემოწმების აქტს და მიღებული საგადასახადო მოთხოვნა გაასაჩივრა შემოსავლების სამსახურში.
შემოსავლების სამსახურის 2019 წლის 28 მარტის გადაწყვეტილებით საჩივარი დაკმაყოფილდა ნაწილობრივ, კერძოდ:
1. გადამხდელი სსკ-ის 269-ე მუხლის მე-7 ნაწილის საფუძველზე, გათავისუფლდა 2016 წლის 31 დეკემბრის №06/2016 ხელშეკრულებით ფ/პ გ. ბ.-ზე (პ/ნ ...) რეალიზებული ბინის პერიოდის არასწორად განსაზღვრისათვის შემოწმებით დარიცხული ჯარიმისაგან.
2. გადამხდელს მიეცა წინადადება ამ ბრძანების ჩაბარებიდან 10 სამუშაო დღის ვადაში აუდიტის დეპარტამენტს წარუდგინოს ხარჯის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია, თავის მხრივ აუდიტის დეპარტამენტს დაევალოს გადამხდელის მონაწილეობით დამატებით შეისწავლოს გადამხდელის მიერ წარმოდგენილი მტკიცებულებები და შესწავლის შედეგების გათვალისწინებით სათანადო საფუძვლების არსებობის შემთხვევაში განახორციელოს დარიცხული თანხების კორექტირება (შემცირება).
3. დაევალოს აუდიტის დეპარტამენტს გადამხდელის მონაწილეობით დამატებით შეისწავლოს 2016 წლის საანგარიშო პერიოდში კომპანიის დირექტორზე საქვეანგარიშოდ გაცემული თანხების სარგებლად განხილვის საკითხი და შესწავლის შედეგების გათვალისწინებით, სათანადო საფუძვლების არსებობის შემთხვევაში, განახორციელოს შემოწმების აქტით დარიცხული თანხების კორექტირება (შემცირება).
4. აუდიტის დეპარტამენტს დაევალოს გადამხდელის მონაწილეობით დამატებით შეისწავლოს საქმის ირგვლივ არსებული ფაქტობრივი გარემოებები და შესაბამისი საფუძვლების არსებობის შემთხვევაში განახორციელოს სადავო შემოწმების აქტით დარიცხული თანხების კორექტირება (შემცირება).
5. დაევალოს აუდიტის დეპარტამენტს სსკ-ის 269-ე მუხლის მე-21 -ე ნაწილის გათვალისწინებით შეისწავლოს სსკ-ის 272-ე და 275-ე მუხლებში 2018 წლის 27 დეკემბრის N4225-რს კანონით განხორციელებული ცვლილებებით, თუ მსუბუქდება საგადასახადო მოთხოვნით დაკისრებული სანქციები და შესწავლის შედეგების გათვალისწინებით, სათანადო საფუძვლების არსებობის შემთხვევაში განახორციელოს სანქციის კორექტირება (შემცირება); დანარჩენ ნაწილში საჩივარი არ დაკმაყოფილდა.
შემოსავლების სამსახურის 2019 წლის 28 მარტის №7872 ბრძანების აღსრულების მიზნით აუდიტის დეპარტამენტის მიერ განხორციელდა საკითხის დამატებით შესწავლა და შესწავლის შედეგების გათვალისწინებით შედგა 2019 წლის 20 მაისის დასკვნა.
პირველ სადავო საკითხთან დაკავშირებით დასკვნაში აღნიშნულია, რომ გადამხდელი სსკ-ის 269-ე მუხლის მე-7 ნაწილის საფუძველზე, გათავისუფლდა 2016 წლის 31 დეკემბრის №06/2016 ხელშეკრულებით ფ/პ გ. ბ.-ზე (პ/ნ ...) რეალიზებული ბინის პერიოდის არასწორად განსაზღვრისათვის შემოწმებით დარიცხული ჯარიმისაგან. აუდიტის დეპარტამენტს დაევალა სსკ-ის 269-ე მუხლის მე-2(1)-ე ნაწილის გათვალისწინებით შეესწავლა სსკ-ის 272-ე და 275-ე მუხლებში 2018 წლის 27 დეკემბრის №4225-რს კანონით განხორციელებული ცვლილებებით, თუ მსუბუქდება საგადასახადო მოთხოვნით დაკისრებული სანქციები და შესწავლის შედეგების გათვალისწინებით, სათანადო საფუძვლების არსებობის შემთხვევაში განეხორციელებინა სანქციის კორექტირება (შემცირება);
აუდიტის დეპარტამენტის მიერ გადამხდელი გათავისუფლდა სსკ-ის 269-ე მუხლის მე-7 ნაწილის საფუძველზე, 2016 წლის 31 დეკემბრის №06/2016 ხელშეკრულებით ფ/პ გ.ბ.-ზე (პ/ნ ...) რეალიზებული ბინის პერიოდის არასწორად განსაზღვრისათვის შემოწმებით დარიცხული ჯარიმისაგან. სსკ-ის 269-ე მუხლის მე-21-ე ნაწილის გათვალისწინებით სსკ-ის 272-ე და 275-ე მუხლებში 2018 წლის 27 დეკემბრის №4225-რს კანონით განხორციელებული ცვლილებებით, საგადასახადო მოთხოვნით დაკისრებული სანქციების კორექტირების (შემცირების) საფუძვლები არ გამოკვეთილა;
მეორე სადავო საკითხთან დაკავშირებით დასკვნაში აღნიშნულია, რომ გადამხდელს მიეცა წინადადება ამ ბრძანების ჩაბარებიდან 10 სამუშაო დღის ვადაში აუდიტის დეპარტამენტისთვის წარმოედგინა ხარჯის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია. თავის მხრივ, აუდიტის დეპარტამენტს დაევალა გადამხდელის მონაწილეობით დამატებით შეესწავლა გადამხდელის მიერ წარმოდგენილი მტკიცებულებები და საქმის ირგვლივ არსებული ფაქტობრივი გარემოებები, შესწავლის შედეგების გათვალისწინებით სათანადო საფუძვლების არსებობის შემთხვევაში განეხორციელებინა დარიცხული თანხების კორექტირება (შემცირება).
აღნიშნულთან დაკავშირებით ადიტის დეპარტამენტი განმარტავს, რომ გადამხდელის მიერ დადგენილ ვადაში არ იქნა წარმოდგენილი შესაბამისი დოკუმენტაცია, შესაბამისად საგადასახადო მოთხოვნით დარიცხული თანხები ამ ნაწილი დარჩა უცვლელი.
მესამე სადავო საკითხთან დაკავშირებით დასკვნაში აღნიშნულია, გადამხდელმა განსაზღვრულ ვადაში წარმოადგინა კომპანიის დირექტორზე საქვეანგარიშოდ გაცემული თანხების მიზნობრიობის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია. აღნიშნული დოკუმენტაციის გათვალისწინებით შემცირებულ იქნა საშემოსავლო გადასახადის ნაწილში დარიცხული ძირითადი გადასახადი და ჯარიმა.
მეოთხე სადავო საკითხთან დაკავშირებით დასკვნაში აღნიშნულია, რომ გადამხდელი არ ეთანხმება მიწის გადასახადში არსებულ დარიცხვას. გადამხდელის მიერ დამატებით წარმოდგენილი ინფორმაციის საფუძველზე დადგინდა, რომ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი საკადასტრო კოდით: ... არის იურიდიული პირის შპს „თ...ის“ (ს/ნ ...) საკუთრება, რომლის მიერ ხორციელდება მიწის გადასახადის გადახდა. აქედან გამომდინარე, შემცირებულ იქნა აღნიშნულ მიწაზე ქონების გადასახადის ძირითადი ნაწილი და ჯარიმა.
შემოსავლების სამსახურმა მიაჩნია, რომ გადამხდელის საჩივარში გამოთქმული პრეტენზიები ყოველგვარ საფუძველს მოკლებულია, შემმოწმებლის მიერ სრულყოფილად განხორციელდა შემოსავლების სამსახურის გადაწყვეტილების აღსრულება.
საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 301-ე მუხლის „თ“ ქვეპუნქტის თანახმად დავის განმხილველი ორგანო საჩივარს არ განიხილავს, თუ გასაჩივრებული გადაწყვეტილება გამოცემულია იმავე პირის მიმართ იმავე დავის განმხილველი ორგანოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილების შესაბამისად.
ამდენად, დავების განხილვის საბჭომ მიიჩნია, რომ საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 301-ე მუხლის „თ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე გადამხდელის საჩივარი დატოვებულ უნდა იქნეს განუხილველი.

მომჩივნის არგუმენტაცია
2018 წლის 5 დეკემბრის საგადასახადო შემოწმების აქტის თანახმად, კომპანიის მიერ 2017 წლის აგვისტოს თვეში ანაზღაურებული შესყიდული მომსახურების დავალიანება მიჩნეულია როგორც დაუდასტურებელი ხარჯი, თუმცა ფაქტობრივი გარემოება იყო შემდეგი: 2011 წელს კომპანიას სატრანსპორტო მომსახურებას უწევდა შპს „თ...ი“. ფაქტობრივად გაწეული სატრანსპორტო მომსახურებით კომპანიას 2017 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ერიცხებოდა დავალიანება შპს „თ...ის“ მიმართ, რომლის დაფარვა კომპანიამ მოახდინა 2017 წლის აგვისტოს თვეში. ამასთანავე, შპს „თ...ის“ წინაშე ვალდებულებების დარიცხვას კომპანია აწარმოებდა საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურების საფუძველზე.
ხელმძღვანელობს რა საქართველოს საგადასახადო კოდექსის XIV კარით, ზემოთ აღნიშნული სამართლებრივი საფუძვლებისა და ფაქტობრივი გარემოებების გათვალისწინებით ითხოვს შემოსავლების სამსახურის აუდიტის დეპარტამენტის ბრძანების და საგადასახადო მოთხოვნის ბათილობას.

დავების განხილვის საბჭო
მხარეთა არგუმენტაციისა და წარმოდგენილი დოკუმენტაციის განხილვის შემდეგ საბჭომ მიიჩნია, რომ საჩივარი არ უნდა დაკმაყოფილდეს შემდეგ გარემოებათა გამო:
საგადასახადო კოდექსის 301-ე მუხლის „თ“ ქვეპუნქტის თანახმად, დავის განმხილველი ორგანო საჩივარს არ განიხილავს, თუ გასაჩივრებული გადაწყვეტილება გამოცემულია იმავე პირის მიმართ იმავე დავის განმხილველი ორგანოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილების შესაბამისად.
შემოწმების აქტის თანახმად,
1. 2016 წლის ერთობლივ შემოსავალში სხვაობა გამოწვეულია იმით, რომ გადამხდელის მიერ სრულად არ იყო ჩართული შემოსავალში 2016 წელს რეალიზებული ბინის ღირებულება. კერძოდ, 2016 წლის 31 დეკემბრის №06/2016 ხელშეკრულების მიხედვით გადამხდელის მიერ რეალიზებულია უძრავი ქონება საკადასტრო კოდით ... ფ/პ გ.ბ.-ზე (პ/ნ ...). აღნიშნული ხელშეკრულება საჯარო რეესტრის ამონაწერის მიხედვით ფიქსირდება, როგორც საკუთრების უფლების დამადასტურებელი დოკუმენტი. გარდა ამისა, ნასყიდობის საგნის საფასური გადახდილია 2016 წლის 31 დეკემბერს. ასევე, მოგების გადასახადის დეკლარაციის მიხედვით საბოლოო ნაშთებში აღნიშნული უძრავი ქონება არ არის ჩასმული. აქედან გამომდინარე, შემოწმებით ნასყიდობის საგნის დაბეგვრა მოხდა 2016 წლის დეკემბრის თვეში, ნაცვლად 2017 წლის იანვრისა. შესაბამისად, გაიზარდა 2016 წლის ერთობლივი შემოსავალი. ასევე, 2016 წლის დეკემბრის თვეში გაიზარდა დღგ-ით დასაბეგრი ბრუნვა 90843 ლარით, 2017 წლის იანვარში კი ამავე თანხით შემცირდა. პირს დაერიცხა ძირითადი გადასახადი და ჯარიმა სსკ-ის 275-ე მუხლის პირველი და მეორე ნაწილების შესაბამისად;
2. 2017 წლის სექტემბრის თვეში პირს უფიქსირდება დოკუმენტურად დაუდასტურებელი ხარჯი. კერძოდ, შპს „თ...ზე“ გადარიცხული აქვს 12457.63 ლარი, რაზეც არ აქვს ხარჯის დამადასტურებელი დოკუმენტი. შესაბამისად, აღნიშნული თანხა დაექვემდებარა დაბეგვრას სსკ-ის 982 მუხლის მიხედვით. პირს დაერიცხა ძირითადი გადასახადი და ჯარიმა სსკ-ის 275-ე მუხლის მე-2 ნაწილის მიხედვით;
3. 2016 წელს კომპანიის დირექტორზე გაცემულია საქვეანგარიშო თანხები, ჯამურად 46 ლარი. აღნიშნული თანხების მიზნობრიობა ვერ დგინდება, აქედან გამომდინარე, შემოწმებით განხილულია სარგებლად. პირს დაერიცხა ძირითადი გადასახადი და დაჯარიმდა სსკ-ის 275-ე მუხლით. ასევე, დაჯარიმდა სსკ-ის 291-ე მუხლით განაცემთა ინფორმაციის წარუდგენლობისთვის სსკ-ის მოთხოვნების და სიტუაციური სახელმძღვანელო №2425-ის გათვალისწინებით;
4. შესამოწმებელ პერიოდში საზოგადოებას გააჩნდა ქალაქ თბილისში, ა..ზე მე-... კმ. №5 მდებარე დროებითი შენობა-ნაგებობა საკადასტრო კოდით ... აღნიშნულ შენობაზე საკუთრების უფლება საჯარო რეესტრის მონაცემებით არ ფიქსირდება, თუმცა ბუღალტრული პროგრამის მიხედვით არის საწარმოს ბალანსზე რიცხული ძირითადი საშუალება. გარდა ამისა, აღნიშნული ნაგებობა 2018 წლის 25 ივნისის №01/2018 ნასყიდობის ხელშეკრულების მიხედვით შეისყიდა შპს „თ...მა“ შპს „გ...საგან“. საქართველოს სახელმწიფო საგადასახადო დეპარტამენტის თავმჯდომარის 1999 წლის 4 ნოემბრის №263 ბრძანების, სსკ-ის მე-200, 203-ე და 205-ე მუხლების მიხედვით გადამხდელს დაერიცხა კუთვნილი გადასახადი და ჯარიმა სსკ-ის 275-ე მუხლის მე-2 ნაწილის მიხედვით. დაბეგვრის ობიექტი (მიწის ნაკვეთის ფართობი) განისაზღვრა გადამხდელის საკუთრებაში არსებული ფართობის პროპორციულად;
5. საგადასახადო შემოწმების შედეგად გადამხდელს ერიცხება ჯარიმა სსკ-ის 275-ე მუხლის მიხედვით 6663 ლარი და სსკ-ის 291-ე მუხლის მიხედვით 100 ლარი.
შემოსავლების სამსახურის 28.03.2019 წლის №7872 ბრძანებით,
1. გადამხდელი სსკ-ის 269-ე მუხლის მე-7 ნაწილის საფუძველზე, გათავისუფლდა 2016 წლის 31 დეკემბრის №06/2016 ხელშეკრულებით ფ/პ გ. ბ.-ზე (პ/ნ ...) რეალიზებული ბინის პერიოდის არასწორად განსაზღვრისათვის შემოწმებით დარიცხული ჯარიმისაგან;
2. გადამხდელს მიეცა წინადადება ამ ბრძანების ჩაბარებიდან 10 სამუშაო დღის ვადაში აუდიტის დეპარტამენტს წარუდგინოს ხარჯის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია, თავის მხრივ აუდიტის დეპარტამენტს დაევალა გადამხდელის მონაწილეობით დამატებით შეისწავლოს გადამხდელის მიერ წარდგენილი მტკიცებულებები და შესწავლის შედეგების გათვალისწინებით სათანადო საფუძვლების არსებობის შემთხვევაში განეხორციელებინა დარიცხული თანხების კორექტირება (შემცირება).
3. აუდიტის დეპარტამენტს დაევალა გადამხდელის მონაწილეობით დამატებით შეისწავლოს 2016 წლის საანგარიშო პერიოდში კომპანიის დირექტორზე საქვეანგარიშოდ გაცემული თანხების სარგებლად განხილვის საკითხი და შესწავლის შედეგების გათვალისწინებით, სათანადო საფუძვლების არსებობის შემთხვევაში, განეხორციელებინა შემოწმების აქტით დარიცხული თანხების კორექტირება (შემცირება).
4. მე-4 სადავო საკითხთან (მიწის გადასახადში არსებული დარიცხვა) დაკავშირებით აუდიტის დეპარტამენტს დაევალა გადამხდელის მონაწილეობით დამატებით შეისწავლოს საქმის ირგვლივ არსებული ფაქტობრივი გარემოებები და შესაბამისი საფუძვლების არსებობის შემთხვევაში განეხორციელებინა სადავო შემოწმების აქტით დარიცხული თანხების კორექტირება (შემცირება).
5. აუდიტის დეპარტამენტს დაევალა სსკ-ის 269-ე მუხლის მე-21 ნაწილის გათვალისწინებით შეისწავლოს სსკ-ის 272-ე და 275-ე მუხლებში 2018 წლის 27 დეკემბრის №4225-რს კანონით განხორციელებული ცვლილებებით, თუ მსუბუქდება საგადასახადო მოთხოვნით დაკისრებული სანქციები და შესწავლის შედეგების გათვალისწინებით, სათანადო საფუძვლების არსებობის შემთხვევაში განახორციელოს სანქციის კორექტირება (შემცირება).
საჩივრის თანახმად, 2011 წელს კომპანიას სატრანსპორტო მომსახურებას უწევდა შპს „თ...ი“. ფაქტობრივად გაწეული სატრანსპორტო მომსახურებით კომპანიას 2017 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ერიცხებოდა დავალიანება მის მიმართ, რომლის დაფარვა კომპანიამ მოახდინა 2017 წლის აგვისტოს თვეში.
საბჭოს სხდომაზე გადამხდელის განმარტებით შემოწმების პერიოდშიც და მას შემდეგაც მის მიერ წარდგენილია საბანკო ამონაწერი, ბრუნვითი უწყისები, 10.01.2017 წლის შედარების აქტი, რომლის თანახმად, შპს „გ...ს“ დირექტორი და შპს „თ...ის“ დირექტორი შედარდნენ 2016 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით და დადგინდა რომ შპს „გ...ის“ დავალიანება შპს „თ...ის“ მიმართ შეადგენს 12457,63 ლარს.
აუდიტის დეპარტამენტის წარმომადგენლის განმარტებით გადამხდელმა დამატებით რაიმე სახის (ინვოისი) ხარჯის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია ვერ წარადგინა, მის მიერ წარდგენილია შემოწმების პროცესში შემმოწმებლებისთვის ისედაც ცნობილი ინფორმაცია/დოკუმენტაცია (საბანკო ამონაწერი, ბრუნვითი უწყისები, შედარების აქტი).
აუდიტის დეპარტამენტის 20.05.2019 წლის დასკვნის თანახმად,
1. გადამხდელი სსკ-ის 269-ე მუხლის მე-7 ნაწილის საფუძველზე, გათავისუფლდა 2016 წლის 31 დეკემბრის №06/2016 ხელშეკრულებით ფ/პ გ. ბ.-ზე (პ/ნ ...) რეალიზებული ბინის პერიოდის არასწორად განსაზღვრისათვის შემოწმებით დარიცხული ჯარიმისაგან;
2. გადამხდელის მიერ დადგენილ ვადაში არ იქნა წარმოდგენილი შესაბამისი დოკუმენტაცია, შესაბამისად საგადასახადო მოთხოვნით დარიცხული თანხები ამ ნაწილში დარჩა უცვლელი.
3. გადამხდელმა განსაზღვრულ ვადაში წარადგინა კომპანიის დირექტორზე საქვეანგარიშოდ გაცემული თანხების მიზნობრიობის დამადასტურებელი დოკუმენტიაცია. აღნიშნული დოკუმენტაციის გათვალისწინებით შემცირებულია საშემოსავლო გადასახადის ნაწილში დარიცხული ძირითადი გადასახადი და ჯარიმა.
4. გადამხდელის მიერ დამატებით წარდგენილი ინფორმაციის საფუძველზე დადგინდა, რომ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი საკადასტრო კოდით: ... არის იურიდიული პირის შპს „თ...ის“ საკუთრება, რომლის მიერ ხორციელდება მიწის გადასახადის გადახდა. აქედან გამომდინარე, შემცირებულია აღნიშნულ მიწაზე ქონების გადასახადი და ჯარიმა.
5. სსკ-ის 269-ე მუხლის მე-21 ნაწილის გათვალისწინებით სსკ-ის 272-ე და 275-ე მუხლებში 2018 წლის 27 დეკემბრის №4225-რს კანონით განხორციელებული ცვლილებებით, საგადასახადო მოთხოვნით დაკისრებული სანქციების კორექტირების (შემცირების) საფუძვლები არ გამოკვეთილა.
აღნიშნულიდან გამომდინარე, შემოსავლების სამსახურის ბრძანების შესაბამისად სადავო საკითხების დამატებით შესწავლით დაკორექტირდა დარიცხული თანხები, ხოლო იმ ნაწილში სადაც გადამხდელის მიერ ვერ მოხდა დამატებით ხარჯის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენა, დარიცხული თანხა დარჩა უცვლელი.
ამდენად, აუდიტის დეპარტამენტის მიერ შემოსავლების სამსახურის 28.03.2019 წლის №7872 ბრძანება აღსრულებულია მიღებული გადაწყვეტილების შესაბამისად და შემოსავლების სამსახურის მიერ საჩივრის სსკ-ის 301-ე მუხლის „თ“ ქვეპუნქტით განუხილველად დატოვება მართებულია.

საბჭომ იხელმძღვანელა საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 304-ე მუხლის პირველი ნაწილის „გ“ ქვეპუნქტით, 305-ე მუხლის მე-2 ნაწილით და გადაწყვიტა:

1. საჩივარი არ დაკმაყოფილდეს;
2. გადაწყვეტილება შეიძლება გასაჩივრდეს თბილისის საქალაქო სასამართლოში (თბილისი, დავით აღმაშენებლის ხეივანი, მე-12 კილომეტრი, №6) ამ გადაწყვეტილების მომჩივნისთვის ჩაბარებიდან 20 კალენდარული დღის ვადაში.

დათო გაბლიშვილი

სხდომის თავმჯდომარე