თარიღი: 5/22/2020
ნომერი: 10215/2/20
მუხლი: საგადასახადო გირავნობის/იპოთეკის უფლების წარმოშობა, საშემოსავლოს გადასახადის დარიცხვის მართლზომიერება,
კატეგორია: საშემოსავლო გადასახადი, უზრუნველყოფის ღონისძიებები,
შემმოწმებელი: აუდიტის დეპარტამენტი