თარიღი: 5/14/2020
ნომერი: 9425/2/201
მუხლი: საჩივრის განუხილველად დატოვება დადგენილი წესით ხარვეზის გამოუწორებლობის გამო,
კატეგორია: პროცედურა,
შემმოწმებელი: აუდიტის დეპარტამენტი